عروسک‌ها? بارب? که در انواع و اقسام و مدل‌ها? مختلف تول?د شده و به بازار همه کشورها از جمله بازار عروسک‌ها? کشور ما هم رس?ده است. ب?‌ برو برگردد به دنبال فرهنگ ساز? و رواج سبک? از زندگ? برا? دختران جوان و زنان آ?نده است که امروز با ا?ن عروسک‌ها باز? م?‌کنند. بعض?‌ها اساسا مساله فرهنگ ساز? ا?ن عروسک‌ها را قبول ندارند اما هم?ن مساله ا?ن روزها در رسانه‌ها? غرب? سر و صدا? ز?اد? به پا کرده و بارب? مهندس کامپ?وتر و کتابش جنجال آفر?ن شده است. از ?ک طرف فر?اد فم?ن?ست‌ها بلند است که بارب? در ا?ن کتاب فرهنگ زنان مستقل و ب?‌ن?از از مردان را به چالش کش?ده و از سو? د?گر روانشناسان و منتقدان آمر?کا?? بر ا?ن باورند که شغل‌ها به صورت جنس?ت? به دختربچه‌ها آموزش داده م?‌شود.   ماجرا? ا?ن بارب? مهندس کامپ?وتر به 10 سال پ?ش برم?‌گردد که شرکت سازنده ا?ن عروسک‌ها برا? ا?نکه نشان دهد دختران و زنان م?‌توانند در هر شغل? حاضر باشند و مانند مردان کار کنند، اقدام به ساخت عروسک‌ها? بارب? در مشاغل مختلف کرد و طب?عتا وقت? زنان م?‌توانند مانند مردان در هر شغل? حاضر شوند، چرا مهندس کامپ?وتر نباشند؟ و در هم?ن راستا عروسک بارب? مهندس کامپ?وتر هم ساخته و وارد بازار شد.     اما بعد از مدت? کسان? که ا?ده بارب? را در سر داشتند و ا?ن عروسک را با انواع وسا?ل همراهش به فروش م?‌رساندند به ا?ن نت?جه رس?دند که پازل فرهنگ? بارب? با انتشار کتاب‌ها?? برا? کودکان تکم?ل م?‌شود. کتاب‌‌ها?? جذاب که قصه عروسک در موقع?ت‌ها? مختلف را دارد و کم کم از سال 2013 کتاب‌ها? بارب? هم از راه رس?دند.اما آن چ?ز? که کتاب «بارب?: من م?‌توانم مهندس کامپ?وتر باشم» را به قول منتقدان رسانه‌ها? غرب? بد و واقعا بد کرده، ا?ن است که بر خلاف اهداف تع??ن شده برا? فرهنگ ساز? توسط ا?ن بارب?‌ها که قرار است دختران را آموزش دهد تا آنها هم سهم ب?شتر? در کارها? اجتماع? و مشاغل داشته باشند، ا?ن بارب? واقعا نم?‌تواند مهندس کامپ?وتر باشد و به ?ک ت?م برا? ساخت ?ک باز? کامپ?وتر? احت?اج دارد و آن چ?ز? که فاجعه کتاب بارب? را برا? فرهنگسازان آمر?کا?? ب?شتر کرده، ا?ن است که ت?م متشکل از پسران و مردان است و بارب? بدون کمک مردها اصولا نم?‌تواند مهندس کامپ?وتر باشد!    ماجرا? کتاب از آن قرار است که بارب? م?‌خواهد ?ک باز? کامپ?وتر? برا? آموزش کار با کامپ?وتر به کودکان بسازد اما او نم?‌تواند و از همه بدتر لب تاپ صورت?ش و?روس? م?‌شود و او درمانده به سراغ دوستانش از جنس مذکر م?‌رود و آنها کامپ?وتر را برا?ش درست و برنامه نو?س? باز? را انجام م?‌دهند و بارب? اعتراف م?‌کند که خودش به تنها?? نم?‌تواند ا?ن کار را انجام دهد!و هم?ن ماجرا باعث خشم منتقدان و رسانه‌ها? آمر?کا?? شده تا نو?سنده ا?ن کتاب سوزان مارنکو را به باد شد?دتر?ن انتقادها بگ?رند و او را سرزنش کنند و کار را به آنجا برسانند که ت?م همکار برا? انتشار ا?ن کتاب وادار به عذرخواه? درباره محتوا? کتاب شوند و نو?سنده کتاب قول بدهد اگر شرکت بخواهد م?‌تواند نسخه جد?د? از کتاب بارب? مهندس کامپ?وتر مطابق اهداف از پ?ش تع??ن شده برا? ورود هر چه ب?شتر زنان به مشاغل مختلف، بنو?سد.    ا?ن روزها که بحث درباره بارب? مهندس کامپ?وتر داغ است، رسانه‌ها? غرب? از ?ک سو و جامعه شناسان و روانشناسان آمر?کا به صراحت و به کرات درباره تاث?ر بارب? بر وضع?ت فرهنگ جامعه  سخن م?‌گو?ند و هشدار م?‌دهند اگر مشکل? در حوزه ورود دختران و اقبال آنها به حوزه تکنولوژ? به وجود ب?ا?د، مقصر اصل? ا?ن کتاب است که سهم بزرگ? در فرهنگ ساز? و دادن نگرش به کودکان و نوجوانان دارد.