( بسم الله الرحمن الرح?م )ا?ن شبکه کم کم و با مرور زمان پارو فراتر گذاشته و به توه?ن و تمسخر مسلمانان م? پردازد...همزمان با اوج گرفتن حملات عل?ه پوشش برقع در فرانسه، شبکه من و تو در اقدام? همسو، زنان مسلمان را نادان خطاب کرد.   ا?ن جملات، القائات? است که به صورت 24 ساعته مدام بر سر جامعه زنان ا?ران? آوار م? شود، مهمان فمن?ست شبکه من و تو مدع? شد: «اگر زن? تصم?م بگ?رد که آگاهانه حجاب داشته باشد و خودش را از دن?ا نامرئ? کند! ا?ن آدم، آدم دانا?? ن?ست!! ا?ن خانم، خانم دانا?? ن?ست!! خانم? ن?ست که بخواهد در جامعه نقش مؤثر? داشته باشد!!» و? در ادامه توه?ن ها?ش افزود: «?ک متر پارچه، دو متر پارچه ه?چ زن? را از ه?چ بلا ?ا خشونت? محفوظ نم? کند.» به نظر م? رسد ا?نکه مهمان فمن?ست شبکه من و تو زن مسلمان را متهم به نداشتن نقش موثر در اجتماع م? کند ناش? از ?ک طرز تفکر غلط است. مخالفان حجاب همواره سع? کرده اند جر?انات جاهلانه و ظالمانه ا? را به حجاب نسبت دهند تا راحت تر بتوانند آن را ز?ر سوال برند اما ضرور? است بدان?م هدف از حجاب در اسلام فقط پوشاندن زن از تماس با نامحرم و ممانعت از خودنما?? اوست نه پرده نش?ن کردن و از اجتماع دورکردن و?.صورت ظاهر? بحث? که آنها مطرح م? کنند ا?ن است که آ?ا زن با?د پوش?ده باشد ?ا عر?ان؟ خانه نش?ن باشد ?ا آزادانه در جامعه حضور ?ابد؟ حال آنکه بحث در واقع درباره آزاد? زن ن?ست بلکه سوال درست ا?ن است که آ?ا با?د زن و بهره گ?ر? ها? مرد از او را?گان باشد؟ اسلام با ا?ن مساله مخالف است نه با آزاد? و حضور مثبت و سازنده زنان در جامعه.اما در پاسخ به د?گر توه?ن خانم فمن?ست شبکه من و تو که مدع? است " ?ک متر ?ا دو متر پارچه نم? تواند مانع از ه?چ بلا ?ا خشونت? باشد" با?د گفت گرچه تحق?قات م?دان? ا?ن ادعا را رد م? کند و ثابت م? کند که ب?ن پوشش مناسب زنان و مساله امن?ت رابطه مستق?م? وجود دارد و بطور مثال زنان? که از پوشش مناسب تر برخورداراند امن?ت ب?شتر? دارند اما با?د توجه داشت که علت حجاب اسلام? عدم امن?ت زن ن?ست آنگونه که و? م? پندارد و اساسا چن?ن علت? برا? حجاب در منابع اسلام? ذکر نشده است. بله مساله امن?ت و عدم آن م? تواند از نتا?ج التزام به حجاب و عدم پا?بند? به آن باشد.بر خلاف همداستان شدن شبکه من و تو با دولت فرانسه، بس?ار? از نهادها? حقوق بشر? با اعتراض به اقدام غ?ردموکرات?ک دولت فرانسه آن را نقض حقوق اول?ه هر شهروند? دانسته اند. ا?ن مساله آنچنان چهره فرانسه را مخدوش کرده است که عده ا? با ترد?د به ا?ن شعار م? نگرند که فرانسه د?گر "مهد دموکراس?" است.از سو? د?گر ا?ن شبکه همواره بحث انتخاب لباس و نوع پوشش را امر? شخص? و سل?قه ا? م? داند حال چطور شده است بر خلاف آن، حکم م? کند و تحمل حجاب زنان مسلمان را ندارد تحمل و مدارا?? که خود از شعارها? اصل? ?ک جامعه سکولار است. بعلاوه بر اساس آزاد? و دموکراس? غرب?، از ابتدا?? تر?ن حقوق هر شهروند?، انتخاب نوع پوشش است. با ا?ن اوصاف به راحت? م? ب?ن?م ا?ن شبکه ها? مدع? دموکراس? خواه? با حجاب برخورد? سلب? داشته و به تخطئه آن م? پردازند اما در مواجهه با کسان? که کاملا برهنه در جامعه ظاهر م? شوند به تبل?غ آن م? پردازند و آن را منطق? و منطبق با خواست انسان ها م? خوانند.ا? کاش مهمان فمن?ست شبکه من و تو به اندازه فرناندا ل?ما، مجر? برز?ل? برنامه قرعه کش? جام جهان? 2014 که صفحه ف?سبوکش مورد حمله شد?د ا?ران?ان قرار گرفته شهامت داشت و در پاسخ به انتقادات ا?ران?ان که پوشش او را مانع از تماشا? مستق?م ا?ن مراسم دانسته بودند، صادقانه م? گفت: هر فرد? محصول فرهنگ? است که در آن زندگ? م?‌کند. مهمان و عوامل من و تو هم محصول همان فرهنگ انگل?س? هستند، فرهنگ? که برهنگ? را حق زن م? داند. حق? که او را در مقابل مردان، خلع سلاح کرده است.   آشکار شدن ?ک تضاد و تناقض در گفتار و رفتار شبکه من و توتعجب نکن?د عکس فوق متعلق به ?ک زن مسلمان ن?ست بلکه ?ک زن زرتشت? است که کاملا بر اساس سنت ها? ا?ران? خود را پوشانده و به عنوان مهمان شبکه من و تو به توض?ح مراسم ها? زردشت?ان م? پردازد. در تصو?ر فوق و? خود را در لا? نه ?ک? دو متر که در لابلا? چند?ن متر پارچه پ?چ?ده، ا?ن دو برنامه را کنار ?کد?گر بگذار?د و آن را تفس?ر کن?د چه نت?جه ا? م? گ?ر?د. مگر جز ا?ن است که و? ن?ز دارا? حجاب? کامل است. اما در شبکه من و تو چه م? کند، نه تنها مورد اعتراض واقع نم? شود بلکه دو مجر? شبکه من و تو چنان با دقت به سخنان و? گوش م? دهند که گو?ا اجرا? برنامه ?ادشان رفته. پس علت چ?ست؟ دق?قا درست حدس زد?د علت همان ضد?ت با حجاب اسلام? و اسلام است که در اشکال مختلف در شبکه من و تو بروز و ظهور م? کند. آ?ا برنامه ر?زان شبکه من و تو جرات آن را دارند و? را هم نادان خطاب کنند و آنگونه که زن فمن?ست درباره زنان مسلمان م? گو?د درباره او هم به زبان جار? کند. قطعا جواب منف? است. گفتن? است برقع پوشش? خاص است که تعداد کم? از زنان از آن استفاده م? کنند و با آن صورت را م? پوشانند. آنچه در اسلام واجب است پوشاندن تمام بدن به جز صورت و دست ها تا مچ است و برقع پوشش? ?ا بر اساس احت?اط است و ?ا سل?قه ا? که عده ا? دوست دارند.  ته?ه و گردآور?: ت?م سا?بر? و هکر? مقاومت تار?ک-واحد جنگ نرممنبع: جام