از ب?ش از ب?ست سال گذشته تابحال، عبارت‌ها?? نظ?ر «تهاجم فرهنگ?»، «شب?خون فرهنگ?» و «ناتو? فرهنگ?» را به دفعات شن?ده‌ا?م. فارغ از ا?نکه مخاطب?ن اصل? ا?ن هشدارها، تا چه م?زان برا? خنث?‌کردنِ ا?ن تهاجم تمام‌ع?ار، تلاش کردند و تا چه اندازه موفق ?ا ناموفق بوده‌اند، اما ا?ن نکته بر همگان آشکار و معلوم است که آثار تهاجم فرهنگ? دشمن، در جامعه‌? ما به‌وضوح، قابل مشاهده است. اگرچه فرهنگ، شامل ط?ف بس?ار وس?ع? از مفاه?م و مصاد?ق م?‌شود اما آن‌چه در ا?ن نوشتار به آن پرداخته م?‌شود عبارت است از فرهنگ ح?ا، حجاب و عفاف.RSSFacebookTwitterTechnoratiDeliciousRedditGoogle سوال اصل? ا?ن نوشتار ا?ن است که زدودن ح?ا و تخر?ب عفت و پاکدامن?ِ مردم ا?ران، بخصوص نسل‌جوان، چه سود? به‌حال دشمن دارد؟ چرا دشمنان ما با صرف هز?نه‌ها? هنگفت، درصدد نفوذ فرهنگ? و جا?گز?ن? فرهنگ کث?ف غرب? به جا? فرهنگ ناب اسلام? هستند؟ چرا نخست‌وز?ر رژ?م جعل? اسرا??ل، به‌صراحت م?‌گو?د: «با?د از طر?ق برنامه‌ها? سکس?ِ ماهواره‌ا? به ا?ران حمله کن?م.»[1] چرا فلان شخص?ت فرانسو? معتقد است برا? نابود? مسلمانان، به‌جا? بمب با?د «دامن‌کوتاه» بر سر آنان ر?خت؟[2]ا?ن ?ک حق?قت غ?رقابل‌انکار است که اگر شخص ?ا جمع?، به شهوت‌ران? و لذت‌پرست? مبتلا شدند د?گر نبا?د از آنان توقع انسان?ت و عقلان?ت داشت. چراکه شخص «شهوت‌مدار» و «هوس‌محور»، تمام توجه و تمرکزش بر فراهم‌آوردن زم?نه برا? کام‌جو?? ب?شتر و بهتر است و اصلاً «هوا?‌نفس» را به‌عنوان معبود و خدا? خود انتخاب م?‌کند و در آستان «هوس» و «شهوت»، بندگ? م?‌نما?د! ا?ن همان حق?قت? است که قرآن‌کر?م با ظرافت خاص? به آن اشاره نموده است: «...أَفرا?ْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلههُ هَواه...» [جاث?ه/23] ?عن? «پس آ?ا د?دى کسى را که هوس خو?ش را معبود خود قرار داده است.»افراد? که به ا?ن ب?مار? مهلک، مبتلا م?‌شوند، قبله‌? آمالشان م?‌شود تبع?ت از هوا?‌نفس و چن?ن اشخاص? د?گر با مفاه?م? مثل «آزادگ?»، «استقلال‌»، «نف? حرف‌زور»، «دفاع از ناموس و مذهب»، «مقابله با ظلم» و ... کاملاً ب?گانه م?‌شوند و ا?ن همان نقطه‌? مطلوب? است که استکبارجهان? بدنبال آن است. استکبار، بس?ار دوست‌ م?‌دارد که مردم دن?ا بخصوص جوانان، سرگرم لذت‌ها? ح?وان? و شهونران? باشند و در سا?ه‌? غفلت آنان، به چپاول دن?ا بپردازد. اتفاقاً حاکمان غرب?، برا? ملت خودشان هم ا?ن نسخه را تجو?ز کرده و م?‌کنند تا ا?نکه آنها مزاحمت? برا? س?است‌ها? ظالمانه‌? آن دولت‌ها -در داخل و خارج- ا?جاد نکنند.به‌عنوان نمونه، دولت سوس?ال دموکرات حاکم بر کشور سوئد با کم‌اهم?ت‌کردن تمام باورها? اخلاق? و ش?وع آزاد?‌ها? جنس?، در واقع زم?نه‌ا? بوجود آورد تا مردم ا?ن کشور، مسا?ل? مثل «آزاد?‌ها? س?اس?» و «حقوق اقتصاد?» را مورد توجه کمتر? قرار دهند! در سوئد، رابطه‌? جنس? زودهنگام، تشو?ق م?‌شود. خودارضا?? از 13 سالگ?، رسم? و مورد تا??د است.سقط‌جن?ن و انواع روش‌ها? پ?شگ?ر? از باردار?، به‌طور رسم? و قانون?، ترو?ج م?‌شود. و تمام ا?ن‌ها برا? ا?ن است که مردم در «شهوات» و «ب?‌ح?ا??‌ها» غرق شوند و کار?‌به‌کار مسا?ل کلان س?اس? و اقتصاد? نداشته باشند! البته چن?ن افسارگس?ختگ? گسترده، تبعات وحشتناک? هم برا? ا?ن کشور داشته است که به عنوان نمونه م?‌توان به دارابودن بالاتر?ن نرخ طلاق و نامشروع‌بودن پنجاه درصد کودکان متولدشده، اشاره کرد.[3]«سوئد» فقط ?ک نمونه بود و حال‌روز د?گر کشورها? غرب? هم دست‌کم? از ا?ن کشور ندارد و وقت? ا?ن دولت‌ها? برآمده از تفکر سرما?ه‌دار?، حت? ملت خود را با تر?اک سکس و پورنوگراف?، به خمار? م?‌کشانند، د?گر چه انتظار? م?‌توان داشت تا به مردم د?گر کشورها رحم‌کنند! مخصوصاً کشور? مثل «ا?ران» که سالها نقش نوکر? و خادم? برا? آنها باز? کرده و انقلاب اسلام? در سال 57، ا?ن لقمه‌? چرب را از آنان گرفته‌ و تصم?م به استقلال از قدرتها? ماد? گرفته است . با ا?ن توض?حات، بهتر م?‌توان در?افت که فلسفه و هدف شبکه‌ها? ماهواره‌ا? فارس?‌زبان چ?ست. به عنوان نمونه، ?ک? از هم?ن شبکه‌ها، به بهانه‌? برنامه‌? آشپز?، بساط شراب‌خوار? و رقص مختلط به‌راه م?‌اندازد و در ?ک? از هم?ن برنامه‌ها، بر رو? د?وار، تمثال منسوب به امام‌عل?(عل?ه‌السلام) بر رو? د?وار، قابل مشاهده است! پ?ام چن?ن کار? کاملا مشخص است. م?‌خواهند القا کنند که «محبت حضرت عل?(عل?ه‌السلام)» ه?چ منافات? با شرابخوار? و رقص ندارد و «?ک‌ش?عه» هم م?‌تواند چن?ن باشد! خب معلوم است که اگر کس? فر?ب چن?ن صحنه‌ساز? خطرناک? را بخورد کم‌کم اعتقاداتش سست و شکستن حر?م‌ها? اله?، برا?ش آسان م?‌گردد.براساس ?ک? از احاد?ث پ?امبراعظم(صل?‌الله‌عل?ه‌وآله)، «ح?ا» و «ا?مان» در کنار همد?گر و بمنزله‌? دوسر ?ک ر?سمان هستند؛ و اگر ?ک? از آن دو برود، د?گر? هم م?‌رود.[4]ا?مان، اصل?‌تر?ن سرما?ه‌? مردم ا?ران و اصل?‌تر?ن سد و مانع بازگشت مجدد مستکبر?ن به ا?ن خاک پاک است. حال اگر خدا?‌ناکرده، ا?ن نقطه‌قوت ما از ب?ن‌ برود، د?گر به اتکا? چه ن?رو?? خواه?م توانست بر سر ارزش‌ها? اله? و آرمان‌ها? مقدس خود با?ست?م؟---------------------------------------------------------پ?‌نوشت:[1-] http://alef.ir/vdcjtoem.uqehxzsffu.html?69843[2-] دامن کوتاه به جا? بمب[3-] «و?ل?ام گاردنر»، «جنگ عل?ه خانواده»، ص 42[4-] «کل?ن?»، «اصول کاف?»، ج3، ص 165