داعش مدت هاست که از حالت «پد?ده» خارج شده و شکل «جر?ان» را به خود گرفته است. داعش امروز د?گر گروه کوچک? ن?ست که از چند وهاب? تندرو عربستان? و پاکستان? تشک?ل شده باشد و پ?روان د?گر مذاهب را قلع و قمع کند، بلکه تبد?ل به جر?ان? شده است که ب?ش از خاورم?انه و آفر?قا و جمهور? ها? شورو?، از اروپا و آمر?کا ?ارگ?ر? م? کند. قاتل انگل?س? ج?مز فول?، خبرنگار جهانگرد آمر?کائ? تنها ?ک? از از ده ها و صدها نفر? است که هر روز از اروپا و آمر?کا، با تحمل مشقات فراوان خود را به مرزها? سور?ه و عراق م? رسانند تا با آموزش در اردوگاه ها? داعش، آماده مبارزه با «کافران!» شوند. برخلاف د?گر جنگ ها، ا?ن تنها مردها ن?ستند که خود را به م?دان نبرد م? رسانند، بلکه دختران و زنان فراوان? ن?ز با تحمل رنج فراوان و ترک خانه و کشور خو?ش، خود را به سور?ه م? رسانند تا نوع? جد?د از جهاد به نام «جهاد نکاح» را تجربه کنند. حال سوال ا?ن است: کدام انگ?زه باعث م? شود تا جوانان اروپائ? و آمر?کائ?، زندگ? مدرن خو?ش را رها کرده و در کنار سلف? ها? تندرو که در پ? از ب?ن بردن تمام? مظاهر تمدن هستند، بجنگند؟ ساده انگار? است اگر ا?ن عامل انگ?زش? را حقوق ماه?انه 800 دلار? داعش? ها بدان?م؛ ز?را هم?ن افراد در کشور خود ب? آن که ن?از به جنگ? و ر?ختن خون? باشد، همان مقدار ?ا ب?شتر را به عنوان حقوق ب?کار? در?افت م? کنند.م?ل به ماجراجوئ? ن?ز اگر به عنوان عامل? برا? سفر به جزا?ر قنار? مطرح م? شد قابل قبول بود، اما گمان نم? کنم ه?چ انسان عاقل?، م?ل به ماجراجوئ? در م?دان? داشته باشد که عاقبت آن ?ا کشته شدن است ?ا زندگ? در لوا? حکومت کسان? که نه تنها تفر?ح و خوشگذران?، بلکه کوتاه کردن ر?ش را ن?ز جرم م? دانند! برخ? انگ?زه دختران غرب? از پ?وستن به صف جهاد نکاح را ارضا? م?ل جنس? آن ها م? دانند، اما به نظر ا?ن هم قابل قبول ن?ست؛ چرا که در غرب به مراتب فرصت ها? ب?شتر? برا? ارضا? ا?ن م?ل وجود دارد، علاوه بر آن که به جا? جهاد را?گان برا? جنگجو?ان داعش، م? توانند خود را به نزد?ک تر?ن مرکز فحشا به منزلشان معرف? کرده و هم?ن جهاد را به صورت رسم? و همراه با کسب درآمد انجام دهند، ب? آن که هر لحظه، خوف کشته شدن در م?دان جنگ را داشته باشند.خب، اگر همه ا?ن ها دل?ل بر پ?وستن جوانان غرب? به صف داعش نم? شوند، پس چه عامل انگ?زش? قدرتمند? وجود دارد که باعث م? شود آن ها زندگ? مدرن، خانواده، دوستان، کشور و موقع?ت ها? آ?نده زندگ? خو?ش را رها کرده و جان خو?ش را در وسط معرکه سور?ه و عراق بگذارند. به نظر ا?ن عامل، «خلأ معنو?ت» است؛ امر? که ?ک? از نقاط ضعف زندگ? مدرن و ثروت گرا? غرب? هاست. جهان? که بر طبق تعال?م «هابز» و با تک?ه بر قدرت و ثروت بنا شده باشد، شا?د از ب?رون ز?با و جذاب به نظر برسد، اما فقدان «معنو?ت» و «هدف»ها?? فراتر از اهداف ماد?، پاشنه آش?ل ا?ن جهان است.هم?ن است که آمار خودکش? و افسردگ? روز به روز در ا?ن کشورها افزا?ش م? ?ابد. م?ل به ازدواج و بچه دار شدن ن?ز از آنجا که قدرت و ثروت مضاعف? را به دنبال ندارد و بلکه گاه موجب کاهش ثروت م? شود، رو به کاهش م? گذارد. دلسوز?، دخالت در امور شخص? د?گران نام م? گ?رد و صله رحم ن?ز باعث صرف انرژ? و زمان بدون جلب ثروت گشته و کم رنگ م? شود.در چن?ن دن?ا??، اگرچه م?ل انسان ها به شهوت، قدرت و ثروت به راحت? ارضا م? شود، لکن به ام?ال انسان? و معنو? ا?شان، پاسخ? داده نم? شود. خوش? ها? چن?ن دن?ا?? به جا? ا?نکه «دائم?» و «درون?» باشد، لحظه ا? و ب?رون? است. مست? خوردن شراب و لذت هم خوابگ? با دختران ز?با ممکن است «لحظه»ها? خوب? را برا? انسان رقم بزند، اما ا?ن خوش? از آنجا که درون? نبوده و مخالف با فطرت انسان هاست، «پا?دار» نخواهد بود. وقت? معنو?ت نباشد، انسان ها تنها در جمع احساس خوش? و شاد? م? کنند، اما خلوت ها?شان به افسردگ? و پوچ? و دست آخر، خودکش? م? رسد.گمشده امروز دن?ا? غرب، «آرامش» است. شا?د وقت? «هابر» و «فرو?د» خشت ها? فلسف? دن?ا? مدرن غرب را رو? هم م? گذاشتند، ه?چ گاه فکر نم? کردند جوانان? که عمر? در پ? پاسخ به خواهش ها? نفسان? شان سپر? کرده اند، برا? جستجو? آرامش و معنو?ت، به ب?ابان ها? سور?ه و عراق پناه ببرند و در آرزو? جان دادن برا? «هدف» باشند.فقدان معنو?ت در دن?ا? غرب، م? تواند فرصت مناسب? را ن?ز برا? تبل?غ د?ن اسلام در آن کشورها ا?جاد کند. وقت? جوانان غرب?، برا? فرار از پوچ? دن?ا? مدرن، حاضر به پذ?رش بدو?ت وحش? داعش ن?ز م? شوند، پس خ?ل? سر?ع تر و راحت تر با حکمت ها? نهج البلاغه و دعاها? صح?فه سجاد?ه ارتباط برقرار خواهند کرد. جوانان? که ب?ن دن?ا? مدرن ب? معنو?ت و معنو?ت وحش?، دوم? را بر م? گز?نند، پس ه?چ شک? در پذ?رش «مدن?ت علو?» نخواهند داشت. شا?د تعجب کن?د اگر بدان?د که 20 مل?ون از جمع?ت 53 م?لون? بالکان، از علو?ون هستند که به «ش?ع?ان گمشده» معروفند؛ ش?ع?ان? که به خاطر نبود مبلغ ها? د?ن?، به لحاظ فقه?، حنف? هستند اما هر عاشورا، صدها تک?ه و حس?ن?ه برا? اقامه عزا? حس?ن? برپا م? کنند، و جالب ا?نکه غذا? مخصوص? که در روز عاشورا م? خورند ن?ز «عاشوره» نام دارد. آمار تغ??ر مذهب جوانان غرب? به اسلام هم که هر سال رو به افزا?ش است.بار?، به نظر م? رسد گرو?دن جوانان غرب? به سلف? ها? داعش، ب?ش از آن که ناش? از جذاب?ت آن ها باشد، مد?ون خلأ معنو?ت دن?ا? غرب و کم کار? مبلغان اسلام ناب است.عل?‌اصغر هما?ونمنبع: رصد