مج?د مج?د? م? ‌گو?د که وقت? ف?لم نوح را تماشا م?‌کردم واقعا بدنم م?‌لرز?د. واقعا ا?ن چه قرائت? از پ?امبر خداست؟ به قدر? سخ?ف، نگاه سطح? و مبتذل به ا?ن پد?ده بزرگ شده بود که آدم تأسف م?‌خورد .   ارائه نگاه? کاملا زم?ن? از رسولان اله? و تحر?ف تار?خ حق?ق? انب?اء ?ک? ازاهداف پ?ش رو? هال?وود است که سع? م? شود در آن از پ?امبران اله? چهره ها?? ساخته شود که احتمال اشتباه برا? آنها وجود دارد. ز?ر سوال بردن عصمت پ?امبران وعدم ارتباط رسولان اله? با خداوند از سو? "وح? " از جمله مفاه?م مشترک? که  در بس?ار? از ف?لمها?? که در  هال?وود  درباره پ?امبران ساخته شده  است به چشم م? خورد. هال?وود پ?ش از ا?ن ف?لمها? حضرت موس? (ده فرمان)  و حضرت ع?س? (ع)(آخر?ن وسوسه مس?ح) را ساخته و در سرتاسر جهان به اکران درآورده بود. ف?لم کتاب آفر?نش ن?ز  ساخته "جان ه?وستون" درباره پ?امبران است که زندگ? حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت ابراه?م، حضرت اسماع?ل و حضرت اسحاق (عل?هم السلام) را با قرائت"هال?وود? تورات?"نشان م? دهد. نگاه? که هال?وود در ا?ن ف?لمها به پ?امبران اله? دارد،  شخص?ت?  با نقاط ضعف است که باعث م? شودتا داستان و مواجهه او با ضد قهرمان ها شکل بگ?رد. شا?د ?ک? از مهمتر?ن ا?ن ف?لمها اخر?ن وسوسه مس?ح به کارگردان? "مارت?ن اسکورس?ز?"باشد.در ا?ن ف?لم ع?س? مس?ح نه به عنوان فرد? «مقدس» ?ا «پ?امبر? معصوم» بلکه به صورت فرد? عاد? با «وسوسه‌ها? شهوان?» که همواره با «نفس اماره درگ?ر است و از درد و شکنجه هراسان است به تصو?ر کش?ده شده است. در حال? که ساخت ف?لمها? عظ?م در رابطه با زندگ? پ?امبران  همچون "اخر?ن وسوسه مس?ح" حت? اعتراض ارباب کل?سا را ن?ز بر انگ?خت ،ا?ن روزها ف?لم "نوح " به کارگردان? "آرونوفسک?" در حال اکران است. ف?لم? که با الهام از متون عهد عت?ق در خصوص داستان حضرت نوح ، ا?ن واقعه تار?خ? را با هجمه ها? گسترده به مس?ر انحراف کشانده است. "ج?مز برارد?نل?" منتقد س?نما در خصوص ا?ده شروع ف?لم نو م? گو?د: م?توسلاح (پدر بزرگ حضرت نوح)مقدار? دارو به نوح م? دهد که باعث م? شود در نوح حالت مکاشفه به او دست بدهد نوح بد?ن واسطه متوجه م? شود که خالق مقدر کرده تا به وس?له ? س?ل? عظ?م، زم?ن را از نا پاک? ها بزدا?د و او وظ?فه دارد در ا?ن م?ان کشت? بسازد تا به وس?له آن از نسل ح?وانات محافظت کند! انحراف داستان قرآن? نوح موجب اعتراض گسترده مسلمانان در کشورها? مختلف شد به طور? که نما?ش ا?ن ف?لم در کشورها?  قطر، امارات ،بحر?ن واندونز?  متوقف شد . دانشگاه الازهرهم باانتشار ب?ان?ه‌ا? ضمن محکوم کردن ف?لم «نوح»، خواهان ممنوع?ت نما?ش «نوح» در ا?ن کشور شد. مج?د مج?د? کارگردان ف?لم محمد(ص) درا?ن باره م? گو?د:"امروزه هال?وود و صه?ون?سم بس?ار? از مسائل خود را در ابعاد رسانه و به خصوص س?نما به دن?ا د?کته م?‌کند و حت? موضوعات د?ن? را از منظر خودشان تصو?ر م?‌کند. که نمونه بارز آن ف?لم اخ?ر حضرت نوح (ع) است. وقت? ا?ن ف?لم را تماشا م?‌کردم واقعا بدنم م?‌لرز?د. واقعا ا?ن چه قرائت? از پ?امبر خداست؟ به قدر? سخ?ف، نگاه سطح? و مبتذل به ا?ن پد?ده بزرگ شده بود که آدم تأسف م?‌خورد و ا?ن از غفلت جهان اسلام و غفلت رسانه‌ها? راد?و و تلو?ز?ون خودمان است" شا?دانحراف تار?خ انب?اء پروژه جد?د هال?وود باشد که حالا با ساخت ف?مها? پر هز?نه و عظ?م مجددا کل?د خورده است . درحال? که همچنان اکران ف?لم نوح در س?نماها? جهان ادامه داردکمپان? قرن ب?ستم از تدو?ن ف?لمنامه "حضرت داوود" خبر داد و اعلام کرد: ر?دل? اسکات زندگ? داوود پ?امبر را در ف?لم? که هنوز نام? برا? آن تع??ن نشده، برا? کمپان? فاکس قرن ب?ستم م?‌سازد. سابقه ساخت ف?لمها? تار?خ? در کشورمان به خوب? گو?ا? ا?ن است که مردم ، استقبال گسترده ا? از ا?ن نوع ف?لمها م? نما?ندهمچنانکه ف?لمها?? همچون "?وسف پ?امبر" توانستندعلاوه بر موفق?ت گسترده در داخل کشور در بس?ار? از کشورها? مسلمان همچون مصر با استقبال گسترده مسلمانان مواجه شدند. بدون شک ارائه تصو?ر صح?ح  و حق?ق? از پ?امبران اله? در س?نما? ا?ران م? تواند، راه را برا? انکار و انحراف حق?قت توح?د? انب?اء از سو? س?نما? هال?و,د بسته و مانع از تول?د ف?لمها?? شود که نسبت? با تار?خ انب?اء ندارند. ا?ن درحال?  است  که فرج الله سلحشور کارگردان آثار? چون "اصحاب کهف" و ?وسف پ?امبر با انتقاد از عدم تخص?ص بودجه برا? ساخت ف?لم حضرت موس? (ع) گفته بود: من راه? برا?م باق? نمانده است جز ا?نکه از مردم بخواهم اگر به من اعتماد دارند و کارها? قبل? من مورد قبولشان بوده است و اگر فکر م?‌کنند کارها? من برا? خانواده و خودشان مف?د است، کمک کنند تا من ا?ن سر?ال را بسازم".