( بسم الله الرحمن الرح?م )ب?شتر مردم متوجه مسائل امن?ت? ن?ستند‏.‏ آنها به ا?نترنت مراجعه م?‌کنند و درباره همه مشکلات شخص? و حت? در مورد همسر ?ا نامزد خود حرف م?‌زنند‏ در حال? که ممکن است هم?ن اطلاعات عل?ه آنها به کار گرفته شود.‏به گزارش شبکه ا?ران، گسترش شبکه‌ها? اجتماع? در ا?نترنت و اعتماد ب?ش از اندازه افراد به فضا? مجاز? موجب شده تا اعضا? ا?ن شبکه‌ها، بس?ار? از اطلاعات خصوص? خود را ن?ز بدون ترس از شناخته شدن، با د?گر اعضا در م?ان بگذارند. هم?ن امر، بستر مناسب? را برا? فعال?ت سازمان‌ها? اطلاعات? و جاسوس? فراهم کرده تا با سوءاستفاده از اطلاعات شخص? افراد، از آن‌ها در فعال?ت‌ها? جاسوس? و تخل?ه اطلاعات بهره گ?رند. * اسرا??ل از طر?ق ف?س‌بوک جاسوس استخدام م?‌کند?ک? از شبکه‌ها? اجتماع? پربازد?د در سطح جهان، سا?ت "ف?س‌بوک" است که به گزارش "و?ک?‌پد?ا"، با دارا بودن ب?ش از 200 م?ل?ون کاربر در سراسر جهان، از جمله فراگ?رتر?ن شبکه‌ها? اجتماع? دن?ا محسوب م?‌شود. بطور?که ا?ن شبکه هم‌اکنون به 40 زبان مختلف قابل دسترس? بوده و نکته جالب‌تر آنکه ب?ش از 70 درصد کاربران ا?ن شبکه آمر?کا?? در خارج از ا?الات متحده زندگ? م?‌کنند.در ا?ن م?ان سازمان‌ها? جاسوس? و اطلاعات رژ?م صه?ون?ست? ن?ز با تمرکز بر ف?س‌بوک م?‌کوشند تا با شناسا?? اتباع کشورها? مختلف و سوءاستفاده از اطلاعات خصوص? آن‌ها، ا?ن افراد را وادار به جاسوس? برا? رژ?م صه?ون?ست? کند.در هم?ن رابطه، "رونن برگمن" کارشناس اسرا??ل? امور اطلاعات و نو?سنده کتاب "جنگ مخف? اسرا??ل در ا?ران" به پا?گاه خبر? "ب?‌ب?‌س?" م?‌گو?د: ز?ر نظر داشتن شبکه‌ها? اجتماع? در ا?نترنت، حداقل? چ?ز? است که با?د از سرو?س اطلاعات? هر کشور انتظار داشت‏.‏ برگمن تاک?د م?‌کند‏:‏ اسرا??ل از اطلاعات شخص? که به م?زان ز?اد? در ا?نترنت ?افت م?‌شود، برا? شناسا?? افراد? که احتمال دارد به ا?ن رژ?م کمک کنند، استفاده م?‌کند‏.‏ * شنود مکالمات تلفن?، اعضا? حماس را به ا?نترنت کشانده استا?ن کارشناس اسرا??ل? م?‌افزا?د‏:‏ اگر ‏50‏ سال د?گر پرونده‌ها? مخف? "ش?ن‌بت"،‏ سرو?س جاسوس? رژ?م صه?ون?ست?، و همچن?ن سازمان اطلاعات? ارتش ا?ن رژ?م را باز کن?م، متوجه م?‌شو?م که تجه?زات جاسوس? اسرائ?ل از دستگاه‌ها?? که در ف?لم‌ها? تخ?ل? ج?مز باند استفاده م?‌شود، بس?ار مح?ر العقول‌تر است‏.‏ برگمن با اشاره به چگونگ? بهره‌گ?ر? رژ?م صه?ون?ست? از شبکه‌ها? اجتماع? ا?نترنت م?‌گو?د‏:‏ اگرچه سرو?س‌ها? اطلاعات? اسرا??ل معتقدند که از طر?ق شبکه‌ها? اجتماع? نم?‌توان جاسوس‌ها?? را استخدام و به مدت طولان? به کار گرفت، اما در هر حال اطلاعات آنلا?ن ممکن است به سرو?س‌ها? اطلاعات? کمک کند تا افراد? را شناسا?? کنند که ممکن است برا? آنها مف?د باشند؛ مثل افراد? که با حماس ارتباط دارند‏.‏گزارش ب?‌ب?‌س? حاک? از آن است که اعضا? جنبش حماس معتقدند که علاقه مردم منطقه غزه به شبکه‌ها? اجتماع? در ا?نترنت باعث شده تا رژ?م صه?ون?ست? بتواند از ا?ن طر?ق جاسوس استخدام کند‏.‏ب?‌ب?‌س? در ا?ن‌باره م?‌نو?سد‏:‏ مدتهاست که شبکه‌ا? از خبرچ?ن‌ها در کرانه باختر? و غزه برا? اسرائ?ل کار م?‌کنند‏.‏ هدف اسرائ?ل ن?ز از داشتن چن?ن شبکه‌ا?، مختل کردن فعال?ت‌ها? گروه‌ها? مبارز است‏.‏ بطور?که ا?ن هفته حماس اعلام کرد، هر فرد? را که در ح?ن جاسوس? برا? اسرائ?ل به دام ب?ندازد، اعدام خواهد کرد‏.‏در هم?ن رابطه "ا?هاب الحس?ن" ?ک? از سخنگو?ان وزارت کشور دولت حماس م?‌گو?د‏:‏ ابعاد استفاده از ف?س بوک خ?ل? گسترده است‏.‏ ب?شتر مردم متوجه مسائل امن?ت? ن?ستند‏.‏ آنها به ا?نترنت مراجعه م?‌کنند و درباره همه مشکلات شخص? و حت? در مورد همسر ?ا نامزد خود حرف م?‌زنند‏ در حال? که ممکن است هم?ن اطلاعات، عل?ه آنها به کار گرفته شود.‏ ا?هاب‌الحس?ن م?‌افزا?د‏:‏ ا?نترنت به آنها (سرو?س‌ جاسوس? رژ?م‌ صه?ون?ست?) اجازه م?‌دهد تا وانمود کنند که همه چ?ز را درباره مردم م?‌دانند‏.‏ا?ن گزارش در تشر?ح چگونگ? ارتباط‌گ?ر? سرو?س اطلاعات? رژ?م صه?ون?ست? با کاربران ا?نترنت? م?‌نو?سد: ممکن است ن?روها? سرو?س اطلاعات? اسرا??ل از طر?ق تلفن، ا?م?ل ?ا جاسوسان ا?ن رژ?م که در منطقه مستقرند، با افراد مورد نظر تماس گرفته و از اطلاعات? که از طر?ق ف?س‌بوک به دست آورده‌اند، قربان?ان را تحت فشار بگذارد تا آن‌ها را وادار به جاسوس? برا? اسرا??ل کنند. همچن?ن دکمه‌ا? موسوم به پرسش ?ا Ask به ف?س‌بوک اضافه شده تا کاربران کنجکاو بتوانند به ا?ن وس?له در مورد وضع?ت تاهل د?گر کاربران از آن‌ها سوال کنند. البته استفاده از ا?ن دکمه در صورت? مف?د است که کاربر اطلاعات مربوط به وضع?ت تاهلش را برا? عموم کاربران به اشتراک نگذاشته باشد.کاربران در زمان ارسال درخواست خود در ا?ن زم?نه م?‌توانند مطلب? را ن?ز به طور شخص? به نگارش درآورند. کاربران در پاسخ م?‌توانند موارد? مانند مجرد، متاهل، در وضع?ت پ?چ?ده و ... را انتخاب کنند و تصم?م بگ?رند که پاسخشان به طور عموم? ?ا تنها برا? سوال کننده به نما?ش درآ?د.ا?ن دکمه از چند ماه قبل برا? پرسش کاربران از ?کد?گر در مورد مسائل? هم‌چون برنامه‌ها? تلو?ز?ون? مورد علاقه ?ا شماره تلفن شخص? مورد استفاده بود، اما ا?ن اول?ن بار است که از آن برا? پرسش در مورد مسائل? چن?ن شخص? استفاده م?‌شود.تحل?ل‌گران معتقدند ف?س‌بوک در تلاش است به هر نحو ممکن اطلاعات ب?شتر? در مورد کاربران خود جمع آور? کند که ا?ن امر با تلاش برا? حفاظت از حر?م شخص? آن‌ها مغا?رت دارد و جالب است که در پاسخ‌ها? پ?ش‌ب?ن? شده در زم?نه وضع?ت تاهل گز?نه به شما مربوط ن?ست، وجود ندارد.براساس پژوهش انجام شده در دانشگاه گلاسکو، هر قدر‌ که‌ زنان‌ و‌ دختران به تصاو?ر زنان د?گر رو? شبکه‌ها? اجتماع? دقت کنند‌ و اهم?ت بدهند،‌ به مرور‌ برداشت منف?‌ از‌ خصوص?ات‌ ظاهر?‌ خود‌ در‌ آن‌ها‌ تشد?د‌ خواهد شد.ا?ن پژوهش هم‌چن?ن نشان داده که برا? اکثر‌ زنان مقا?سه خود با‌ تصو?ر‌ دوستان‌ و‌ آشنا?ان‌ از‌ مقا?سه‌ با‌ تصو?ر‌ ستاره‌ها و‌ افراد سرشناس مهم‌تر و تاث?ر‌گذارتر است.ا?ن اول?ن پژوهش? است که به طور مشخص در مورد رابطه م?ان سپر? کردن وقت بر رو? شبکه‌ها? اجتماع? و تصور و برداشت منف? از خصوص?ات ظاهر? افراد انجام م?‌شود.در مورد ا?ن موضوع شک? وجود ندارد که تمام رسانه‌ها? جمع? و به خصوص رسانه‌ها? د?ج?تال مثل شبکه‌ها? اجتماع? رو? درک و احساس افراد از مشخصات ظاهر? آن‌ها تاث?ر م?‌گذارد ول? در مورد جز??ات و اشکال ا?ن تاث?ر گذار? هنوز شناخت و اطلاعات دق?ق? در دست ن?ست.براساس ا?ن گزارش زنان و دختران جوان به نسبت مردها وقت ب?ش‌تر? را در شبکه‌ها? اجتماع? صرف کرده و عکس‌ها? ب?ش‌تر? از خود را رو? ا?ن رسانه‌ها منتشر م?‌کنند.پژوهشگران دانشگاه‌ها? «اوها?و» و «آ?وا» در آمر?کا و دانشگاه «گلاسکو» در اسکاتلند در مطالعات خود رفتار حدود 900 دانشجو? دختر در آمر?کا را بررس? کردند. در ا?ن نظرسنج?‌ها از آنان در مورد نحوه استفاده از ف?س‌بوک، مشخصات تغد?ه و م?زان ورزش و توجه آن‌ها به مشخصات ظاهر? خود سئوالات? پرس?ده شد.پژوهشگران درا?ن مطالعات که نتا?ج آن در ?ک کنفرانس علم? در شهر س?اتل ارائه شده است، متوجه شدند که ب?ن نارسا??‌ها? تغذ?ه و نحوه کاربر? از شبکه‌ها? اجتماع? ارتباط مستق?م? وجود ندارد. اما آن‌ها در?افتند که ب?ن مدت زمان? که دختران رو? شبکه‌ها? اجتماع? صرف م?‌‍کنند با مقا?سه منف? ظاهر خود با سا?ر افراد ?ک ارتباط مستق?م وجود دارد.«پت?ا اکلر» از پژوهشگران دانشگاه گلاسکو گفت: صرف اوقات ز?اد رو? شبکه ف?س‌بوک ضرورتا با مشکلات و ب?مار?‌ها? مربوط به تغذ?ه ارتباط? ندارد. ول? ارتباط آن با تصور منف? افراد از مشخصات ظاهر? خود را م?‌توان به خوب? د?د.و? افزود: توجه ب?ش از حد به مشخصات ظاهر? رو? شبکه‌ها? اجتماع? م?‌تواند از ?ک چن?ن حساس?ت‌ها و مقا?سه‌ها?? با تصاو?ر رسانه‌ها? جمع? قد?م? خطرناک‌تر باشد. افراد خود را در شبکه‌ها? اجتماع? با دوستان و آشنا?ان مقا?سه م?‌کنند نه با ستاره‌ها و افراد سرشناس که ه?چ ارتباط? با آن‌ها ندارند. با وجود? که مقا?سه کردن خود با دوستان و آشنا?ان درست به اندازه مقا?سه خود با ستاره‌ها? مشهور ?ک ن?از وعادت غ?ر واقع? است اما به خاطر وجود آشنا?? با ا?ن افراد تاث?ر منف? آن به مراتب ب?شتر از رسانه‌ها? قد?م? است.مشخصات ظاهر? و اندام افراد ?ک بخش مهم از احساس هو?ت آن‌ها است و به خصوص در مورد جوانان نبا?د آن را خودنما??‌ها? پوچ و ب?هوده تلق? کرد.توجه و نگران? در مورد وزن و ظاهر ف?ز?ک? افراد اکنون به ?ک? از موضوعات مهم در فرهنگ روزمره مردم در سراسر جهان بدل شده است. در سن?ن نوجوان? و جوان? که بدن و مشخصات ظاهر? افراد در حال تغ??ر است، توجه به ف?ز?ک، ظاهر و نحوه لباس پوش?دن ستاره‌ها? مشهور به ?ک فشار فرهنگ? و روح? - روان? جد? تبد?ل شده است.جوانان مرتب خود را با ا?ن نمادها? تبل?غات? مقا?سه کرده و هرگونه تفاوت در ظاهر خود را ?ک ضعف و کاست? بزرگ تلق? م?‌کنند و از آن رنج م?‌برند.همچ?ن?ن بر اساس نتا?ج تحق?قات راسل کلا?تون، ?ک? از محققان دانشکده خبرنگار? دانشگاه م?زور? آمر?کا، افراد? که بطور مداوم از تو??تر استفاده م? کنند ب?شتر در معرض جدا?? از همسر خود قرار دارند. آمار خ?انت در ب?ن ا?ن افراد نسبت به افراد? که از ا?ن شبکه‌ها استفاده نم? کنند و ?ا استفاده آنها کمتر است، ن?ز بالاتر است.ا?ن محقق که پ?شتر تحق?ق مشابه? را در مورد تأث?ر ف?س بوک بر روابط زوج?ن منتشر کرده، معتقد است بر اساس نتا?ج ا?ن تحق?قات تو??تر ن?ز تأث?ر مشابه? را بر روابط زوج?ن دارد و باعث بروز مشکلات مشابه? در روابط ب?ن مردان و زنان م?‌شود. بر اساس تحق?ق اخ?ر تو??تر حت? از ف?س‌بوک برا? روابط خانواده مخرب‌تر است. کلا?تون با اشاره به نتا?ج تحق?ق قبل? خود در مورد ف?س بوک، که تأث?ر ا?ن شبکه اجتماع? را بر روابط زوج?ن با سابقه بالا? آشنا?? را کمتر از زوج?ن با سابقه کم آشنا?? ?ا زندگ? نشان م?‌دهد عنوان کرد که تو??تر بر روابط تمام زوج?ن تأث?ر منف? دارد به گونه‌ا? که حضور مداوم در ا?ن شبکه اجتماع? م? تواند باعث بروز تنشها? شد?د و حت? جدا?? ب?ن زوج‌ها? حت? با سابقه ازدواج ب?ش از چند 10 سال شود. ا?ن تحق?ق که با سوال از بالغ بر 581 داوطلب ب?ن 18 تا 67 سال انجام شده است، افراد را در زم?نه مدت حضور در ا?ن شبکه اجتماع?، فعال?ت‌ها?? که در آن انجام م?‌دهند و همچن?ن مشاجره‌ها? احتمال? مرتبط با مشکلات ناش? از استفاده از تو??تر آنها با همسران خود مورد سؤال قرار داده است.کلا?تون با اشاره به تحق?قات صورت گرفته ?ک? از علل انجام ا?ن تحق?ق را مراجعه ?ک زوج که بر سر استفاده از شبکه‌ها? اجتماع? در روابط خود دچار مشکل شده بودند عنوان کرد.و? با اشاره به ا?نکه تأث?ر ا?ن شبکه‌ها? اجتماع? بر افراد در بس?ار? از جهات همچنان ناد?ده گرفته م?‌شود و نامشخص هستند گفت: ا?ن امکان وجود دارد که حضور زوج?ن در شبکه‌ها?? که امکان ارائه حساب کاربر? مشترک را برا? آنها فراهم م?‌کند بتواند به بهبود روابط ب?ن آنها و کاهش تنش در سطح خانواده ب?‌انجامد. در بحران جار? تجاوز رژ?م صه?ون?ست? به غزه، شبکه‌ها? اجتماع? همچون تو??تر و ف?س‌بوک به خدمت ا?ن رژ?م درآمده‌اند و کاربرها? مختلف مطالب? در حما?ت از رژ?م صه?ون?ست? و مقصر خواندن ن?روها? مقاومت منتشر م?‌کنند.در حال? که با نگاه اول?ه ا?نطور به نظر م?‌رسد که تعداد ز?اد? از کاربران شبکه‌ها? اجتماع?‌،حام? رژ?م صه?ون?ست? هستند اما اطلاعات به دست آمده نشان م?‌دهد ا?ن جر?ان‌ساز?‌ها? ف?س‌بوک? و تو??تر?، دست‌ساز دولت اسرائ?ل است.استفاده از دانشجو?ان صه?ون?ست به عنوان کاربر شبکه‌ها? اجتماع?، از آگوست سال 2013 افشا شد که دفتر نتان?اهو نخست‌وز?ر رژ?م اشغالگر قدس از برنامه دولت اسرائ?ل برا? اختصاص کمک هز?نه تحص?ل? به دانشجو?ان به منظور استفاده از توان آنها برا? تول?د مطالب حام? اسرائ?ل در شبکه‌ها? اجتماع? خبر داد.دانشجو?ان متقاض? همکار? در ا?ن پروژه‌ها به چند سطح تقس?م شده‌اند. سطح بالا نقش هماهنگ‌کننده را بر عهده دارد که از کمک هز?نه تحص?ل? کامل برخوردار خواهد شد. در ز?رمجموعه هر ?ک از ا?ن هماهنگ‌کننده‌ها، مسئولان بخش‌ها? زبان، گراف?ک و تحق?قات قرار دارند که از کمک‌هز?نه‌ها? پا??ن‌تر برخوردار م?‌شوند. در سطح آخر هم فعالان دانشجو?? قرار دارند که حداقل کمک‌هز?نه تحص?ل? را در?افت م?‌کنند.چند ماه پ?ش و پس از اعلام ا?ن پروژه، نتان?اهو در ?ک نشست خبر? با تقد?ر از متقاض?ان پ?وستن به ا?ن پروژه، خطاب به آنان گفت: «ما اکنون در چهار جبهه مشغول هست?م: جبهه نظام?، جبهه داخل?، جبهه د?پلمات?ک و جبهه د?پلماس? عموم?... ما با?د برا? حق?قت مبارزه کن?م، برا? واقع?ات، و کمک شما ب?ش از طلا م?‌ارزد... شما با صنعت دروغ‌ساز? مبارزه م?‌کن?د.»مسئول اجرا? ا?ن پروژه در دولت رژ?م صه?ون?ست?، دان? ز?من از مسئولان د?پلماس? عموم? ا?ن رژ?م است که تفکرات ضد اسلام شد?د? دارد. و? اخ?را با آغاز ماه رمضان، در صفحه ف?س‌بوک خود با اهانت به مسلمانان نوشته بود: «آ?ا روزه‌دار? در ماه رمضان به ا?ن معنا است که مسلمانان در طول روز از خوردن ?کد?گر خوددار? م?‌کنند؟» ا?ن اظهارنظر توه?ن‌آم?ز و? حت? مسئولان ا?ن رژ?م را ن?ز به واکنش واداشت به طور? که و? را از ا?ن پروژه کنار گذاشتند.دان? ز?منسال گذشته هم افشا شده بود که رژ?م صه?ون?ست? به دانشجو?ان ا?ن کشور که پ?ام‌ها? آنلا?ن در حما?ت از اقدامات ا?ن رژ?م منتشر کنند، برا? 5 ساعت کار در هفته، 2000 دلار حق‌الزحمه پرداخت م?‌کند.حساب کاربر? فلسط?ن?‌ها?? که هرگونه مطلب? عل?ه جنا?ات صه?ون?ست‌ها منتشر کنند و خواستار مقابله با اشغالگران شوند، توسط مد?ران ف?س‌بوک مسدود م?‌شود اما هم‌زمان صه?ون?ست‌ها به راحت? در ف?س بوک به انتشار مطالب تحر?ک‌آم?ز و ترور?ست? عل?ه فلسط?ن?‌ها مشغولند.در ماه‌ها? گذشته حساب کاربر? بس?ار? از فلسط?ن?‌ها در ف?س بوک، مسدود شده است. علت مسدود شدن ا?ن صفحات، محتوا? خشونت‌آم?ز و ضد صه?ون?ست? آنها اعلام شده است.اما مسئولان ف?س‌بوک در ?ک رفتار کاملا دوگانه و تبع?ض‌آم?ز، خشن‌تر?ن و محرک‌تر?ن صفحات صه?ون?ست‌ها و حام?ان کشتار فلسط?ن?‌ها را باز گذاشته‌اند.حت? صفحات? که در آنها مطالب? حاو? ضرورت قتل عام فلسط?ن?‌ها ن?ز منتشر م?‌شود، کاملا باز است و از برخورد مد?ران ف?س بوک خبر? ن?ست.به عنوان مثال، اخ?را ?ک? از کاربران صه?ون?ست،‌صفحه‌ا? در ف?س‌‌بوک راه‌انداز? کرده که نام و موضوع آن ضرورت کشتن هر فلسط?ن? در هر ساعت است. تاکنون 16 هزار صه?ون?ست ن?ز از ا?ن صفحه حما?ت کرده‌اند.در ا?ن صفحه از صه?ون?ست‌ها خواسته شده تا زمان پ?دا شدن سه شهرک‌نش?ن صه?ون?ست که اخ?را مفقود شده‌اند، هر ساعت ?ک فلسط?ن? را بکشند.سه صه?ون?ست مذکور از پنجشنبه گذشته در حوال? کراخنه باختر? مفقود شده‌اند و صه?ون?ست‌ها مدع? هستند که مبارزان فلسط?ن? آنها را به دام انداخته‌اند. اما حماس، ادعا? صه?ون?ست‌ها را رد کرده است. با ا?ن حال، صه?ون?ست‌ها به هم?ن بهانه ده‌ها تن از مقامات حماس را بازداشت کرده‌اند. شبکه اجتماع? ف?س بوک را م?توان ?ک? از جاهل?ت ها? آخرالزمان دانست که جا?? برا? خودنما?? افراد شده استکار? از واحد افشاگر? ت?م مقاومت تار?کمنابع استفاده شده: جهان ن?وز، گرداب، مشرق ن?وز، وبلاگ ن?وز