برخ? پسران و دختران ب?‌مسئول?ت که نم?‌توانند متعهد شوند برا? هم?شه در کنار همسرشان م?‌مانند،‌ ازدواج سف?د را انتخاب م?‌کنند؛ازدواج? که برخلاف نامش آن‌قدر س?اه و ننگ?ن است که دو طرف فقط ز?ر ?ک سقف باهم زندگ? م?‌کنند ول? حت? در حرف هم نم?‌توانند به هم بگو?ند تا آخر کنارت م?‌مانم!      دانلود  / حجم: 57 mb