جهت گ?ر? ها? مقام معظم رهبر? ( حفظه الله) معمولا آنقدر دق?ق است و به گونه ا?، مبان? و اصول دشمن? غرب با اسلام و انقلاب را هدف قرار م? دهد که، از فقان و ناله و مبارزه رسانه ا? غرب بر عل?ه آن، م? توان به وضوح ا?ن مطلب را فهم?د.   ?ک? از ا?ن مطالب، مبحث فرزند آور? و وضع?ت نا بسامان جمع?ت کشور است که اگر با س?است ها? کنترل جمع?ت? دو دهه گذشته به پ?ش برود، مشکلات اساس? و مهم? را برا? کشور در آ?نده، رقم خواهد زد. در هم?ن زم?نه، شبکه انگل?س? "ب? ب? س? فارس? BBCPersian" در برنامه زنده ا?ن شبکه، با "ماز?ار اشرف?ان بناب" فعال در حوزه جامعه شناس? مصاحبه ا? انجام داد که ا?ن کارشناس، بس?ار بر خلاف خواسته ها و جهت گ?ر? ها? ا?ن شبکه اظهار نظر کرد. به گفته ا?ن کارشناس، جمهور? اسلام? در جهت افزا?ش جمع?ت، بس?ار دلا?ل قانع کننده ا? دارد و بس?ار جهت گ?ر? خوب? در ا?ن راستا را دنبال م? کند.  دانلود