ُسر?ال House Of Cardsپخش از شبکه نتفل?کسخلاصه سر?ال:ا?ن سر?ال برگرفته از سر?ال ساخت ب?‌ب?‌س? و ن?ز رمان? با هم?ن نام نوشته ما?کل دابز است که خودش عضو حزب محافظه‌کاران بر?تان?ا بود. موضوع سر?ال رقابت‌ها? س?اس? در آمر?کا است.ا?ن سر?ال برنده جوا?ز? ن?ز شده است. در ا?ن سر?ال کو?ن اسپ?س? باز?گر اصل? سر?ال و د?و?د ف?نچر از کارگردان‌ها? ا?ن سر?ال است. داستان سر?ال جد?د در دوران معاصر و در پس زم?نه مبارزات انتخابات? در ا?الات متحده رو? م?‌دهد. کو?ن اسپ?س? نقش فرانک آندروود نما?نده مجلس را باز? م?‌کند. او ?ک س?استمدار ب?‌رحم است که آرزو دارد در واشنگتن به مدارج بالا برسد. نقش اول ا?ن سر?ال را کو?ن اسپ?س? باز? کرده استنقش کس? را دارد که نما?نده ا? از حزب دموکرات است در کنگره ? آمر?کا است مسئول?تش در ط? ا?ن سالها در مجلس، ارتقا پ?دا کرده و به عنوان ناظم حوزه ? انضباط? کنگره شناخته م?شود(قانون? در ا?ران درحال تصو?ب بود که چطور مجلس بر خود نما?ندگان مجلس نظارت و کنترل کند، معلوم هم نشد به کجا رس?د تکل?ف و سرانجامش)در آمر?کا همچ?ن ساختار? وجود دارد که ?ک کم?س?ون? و ?ک کس? ناظم مسائل انضباط? و اخلاق? اعضا? کنگره استکه ا?ن مسئول?ت در ا?ن سر?ال به عهده کو?ن اسپ?س? است.هر تخلف? و خطا?? از ا?ن کنگرست من ها سر بزند ، ا?ن فرد با آنها برخورد م?کند و پ?گ?ر? م?کند.در سال 2013 رئ?س جمهور جد?د دموکرات انتخاب شده و مقرر است که به دل?ل نقش? که کو?ن اسپ?س? در انتخابات داشته است،به وزارت خارجه منصوب کند، حالا س?است و قدرت برا? او مفهوم مشخص? دارد،قانون با اون است و اون همه چ?ز رو درخدمت منافع خودش م?داند.اگر چرخ س?است برا? او نچرخد، اون چرخ س?است رو مجبور م?کند از مس?ر طب?ع? خودش منحرف م?کند تا برا? او بچرخد.با اهرم عرصه ساز?، افکار عموم? را فر?ب م?دهد و به مقاصد خودش جهت م?دهدسرباز او در ا?ن عرصه عناصر مطبوعات هستند...فرانس?س آندروود و کلر آندروود خانومش ا?ن دو نفر به عنوا شخص?ت ها? محور? داستان هستند، فرانس?س آندروود ?ک? از کنگرس من ها?? است که در ?ک ا?الات در آمر?کا آمده است مستقر شده است در واشنگن ، در انتخابات سال 2013 رئ?س جمهور? که انتخاب شده فرانس?س در آنجا همه کاره بوده به همراه رئ?س ستاد رئ?س جمهور طرح ها? اصل? رو طرح ر?ز? کردند و قرار بر ا?ن بود که ا?ن فرد وز?ر امور خارجه بشود ول? رفت در کاخ سف?د و رئ?س جمهور برا?ش وقت جلسه نگذاشت ، و مشاور رئ?س جمهور با او صحبت کر وبه فرانس?س گفت که شما بهتره در کنگره بمان?د، به شما ب?شتر در انجا ن?از دار?م...بر سر هم?ن اتفاق و به قول? ز?ر قول زدن رئ?س جمهورفرانس?س آندروود و ?ا به قول همسر او فرانک در جبهه ? دولت اقدامات دوپهلو?? را انجام م?دهد از باز? رسانه ا? گرفته تا قتل و خراب کردن کاند?دا? دموکرات برا? فرماندار? شهر واشنگتن و....تا در اواخر فصل دوم به مقام وزارت امور خارجه کشور م?رسد در فصل دو سر?ال 2014 رئ?س جمهور ا?الات متحده مجبور به استئفا م?شود و فرانس?س آندروود جا? او را به عنوان رئ?س جمهور م?گ?رد اما نه رئ?س جمهور منتخب بلکه به عنوان رئ?س جمهور? که طبق اولو?ت بند? قانون? منتصب شده است.فرانس?س اندروود که حال در قسمت آخر فصل دو سر?ال با ح?له و فر?ب و تجاوز به حقوق د?گران و با قتل ها?? که انجام داده است به مقام ر?است جمهور? ا?الات متحده م?رسد.در فصل 3 ا?ن سر?ال که در 27 فبر?ه سال 2015 پخش شدفرانس?س آندروود در تلاش است که برا? انتخابات سال 2016 نامزد شود که با عقب نش?ن? و ب?ان ا?نکه ا?نکار را نم?کند بعد از اجرا? پروژه ? آمر?کن وورک American Work موفق م?شود که 50,000 هزار نفر را در شهر واشنگتن پا?تخت ا?الات متحده به سرکار بفرستد و حال فراز و نش?ب ها?? که برا? ا?ن پروژه ? عظ?م کش?ده است به بار م?نش?ند و ب?ن نما?ندگان دموکرات فرانس?س آندروود اول م?شود و به عنوان نما?نده حزب دموکرات در انتخابات 2016 انتخاب م? شود فصل سوم در ا?نجا به پا?ان م?رسدنکته ا? بس?ار مهم در ا?ن سر?ال:- ا?ن سر?ال بر پا?ه ? نظر?ه ها? ماک?اول?س در حوزه ? روانشناس? س?اس? بنا گذار? شده استکه در حق?قت چهره ? واقع? ا? علم س?است غرب? را نشان م?دهدعلم س?است(( رس?دن به اهداف خود به هر وس?له ا?))ا?ن متضاد است با فرهنگ اسلاماسلام بر ا?ن باور است که افراد با?د اول اخلاق را در نظر بگ?رند و در پ? تحقق عدالت باشند اما علم س?است غرب? که رهبران و ف?لسوفان آن در غرب همه به پاگان و کفر ک?ش بودند معروف اند فقط سود و منفعت انسان را قبول دارند که ونقطه ? پرگار بررو? انسان و هوا ها? نفسان? و خواسته ها? اوست.البته جالب است بدان?د در ا?ران هم علم س?است در دانشگاه ها? ا?ران از ا?ن علم غرب? شرک آلود گرفته شده است که جا? بس? تامل دارد که ما تا کجا م?خواه?م از غرب تقل?د کن?موقت? که آنها در رسانه ها? خود ب? اخلاق? ، ب? عدالت? ، کفر ک?ش? و... را فر?اد م?زنند...جواب با شما؟سر?ال House Of Cards مطلب و نکته بس?ار دارد هم در د?الوگ ها و هم در خط تعل?ق ا?ن ف?لم که برا? شما زا فصل جد?د ا?ن سر?ال فقط 2 کل?پ را قرار م?دهم.آب دهان انداختن رئ?س جمهور آمر?کا بر رو? مجسمه ? حضرت مس?ح عل?ه السلامدر قسمت 4 فصل 3 ا?ن سر?ال که در سال 2015 در ماه فبر?ه پخش شد در قسمت? که رئ?س جمهور آمر?کا به کل?سا م?رود برا? دعا ، حضرت مس?ح و عشق او به مردم را مسخره م?کند و بر رو? مجسمه ? حضرت ع?س? عل?ه السلام در کل?سا آب دهان م? اندازد که ا?ن نشانه ا? است از ب? ا?مان? و کافر بودن س?است مداران آمر?کا?? و اکثر س?است مداران دن?ا به د?ن چون اساس ا?ن علم س?است کفر ک?ش? به خداوند است و محور?ت خواسته ها? انسان.ل?نک دانلود ا?ن قسمت * کل?ک کن?د*قرآن خواند رئ?س جمهور آمر?کا برا? پاسخ دادن به جنا?ات? که آمر?کا مرتکب شده است.قرآن خواند رئ?س جمهور آمر?کا برا? پاسخ دان به فرد مسلمان به خاطر دستور حمله ا? که صادر کرده برا? کشتن ترور?ست ها? که در خانه ? آقا? محمود هستند حالا آقا? محمود بررو? و?لچر است و خانواده ? او در حمله کشته شده اند به صورت ب?گناه.در ا?ن جا فرانس?س آندروود روئ?س جمهور آمر?کا قرآن م?خواند تا بتواند جلو? آقا? محمود که همه چ?ز اش را از دست داده جواب? از قرآن بدهد.** ل?نک دانلود ا?ن قسمت *کل?ک کن?د* پس چرا ما با ادعا? د?ن دار? با?د راه علم س?است غرب? که با خ?انت ، پاگذاشتن بر رو? حق د?گران و از ب?ن بردن عدالت وتجاوز و د?گر خطاها و اشتباه ها? که همراه است هم اکنون ا?ن علم را در کشور در دانشگاه ها داشته باش?م و فرزندان مسلمانمان را با الحاد و ب? اخلاق? غرب? بارور کن?م؟ک? ا?ن باطل ها?? که در س?است غرب? است و در دانشگاه ها? ما درس داده م?شود گر?بان مار ا م?گ?رد ، و شا?د هم گرفته است؟؟؟   ت?م نقد ف?لم و سر?ال قب?له منتظر