( بسم الله الرحمن الرح?م )در ا?ن اواخر عمل?ات جاسوس? آمر?کا از فرانسه افکار عموم? جهان را برانگ?خت و سوال ها? ز?اد? را درباره نقض حر?م خصوص? افراد در عرصه ارتباطات و اشکال مختلف اش اعم از طر?ق تلفن، ا?م?ل، سا?ت ها? اجتماع? و کامپ?وترها? شخص? شرکت ها و افراد ا?جاد کرد. روزنامه ها? فرانسو? عمل?ات جاسوس? و راه ها? به کار رفته توسط دولت آمر?کا را افشا کردند، از جمله روش ها?? که ط? آنها آژانس امن?ت مل? آمر?کا اقدام به کارگذار? و به کارگ?ر? برنامه ها? شنود در برخ? از دستگاه ها? کامپ?وتر? نموده است.  ا?ن گونه ارتباطات در آمر?کا «?و اس 3136» نام?ده م? شوند. روزنامه ها? فرانسو? اعلام کردند: ابزارها? به کار رفته برا? جاسوس? از د?پلمات ها? فرانسو? در آمر?کا شامل برنامه ها? «ها?لندز» برا? دزد? از س?ستم ها? کامپ?وتر? از طر?ق شنود از راه دور، «فا گراند» برا? در?افت اطلاعات از صفحات الکترون?ک? و «ب? ب? اکس» که برا? انتقال بحث ها و مکالمات د?پلمات ها? فرانسو? ها به کار م? رفت م? باشند. روزنامه ها? فوق تأک?د م? کنند: ا?ن تکنولوژ? ها? پ?شرفته در دستگاه ها? اطلاعات? کشورها? د?گر شناخته شده اند، اما آژانس امن?ت مل? آمر?کا دارا? ابزارها? خاص? است. برحسب اعلام شرکت ها? ارتباطات جهان? اغلب نرم افزارها? تلفن ها و کامپ?وترها از آمر?کا از طر?ق توافقنامه حما?ت از حر?م خصوص? و رعا?ت شروط آن مد?ر?ت م? شود، شروط? که برا? استفاده برنامه ها در تلفن همراه موافقت با آنها ضرور? است. از جمله برنامه ها?? که در دورة اخ?ر معروف شده است، برنامه «وا?بر» است که مصر? ها در ارتباطات تلفن? ب?ن الملل? آن را به کار گرفتند.برخ? ها از ا?ن مسأله آگاه? ندارند که سرور خاص آن در اسرائ?ل قرار دارد بنابرا?ن به کارگ?ر? را?گان آن به دل?ل سهولت استفاده اش در تلفن همراه م?ان مصر? ها و نزد?کان شان در کشورها? عرب? و خارج? رواج ?افت. روشن است که جهان عرب بزرگ تر?ن بازار تول?دات آمر?کا?? است امر? که از طر?ق آن م? توان آن چه را که در م?ان مردم عرب رخ م? دهد به تصو?ر کش?د و با تمام جزئ?ات به آمر?کا منتقل ساخت. پا?گاه «الع?د?د» قطر مرکز? برا? انتقال اطلاعات و ارتباط با پروژه اطلاعات? «گلوبال نت ورک» است. ا?ن ارتباط از سال 1995 م?لاد? م?ان قطر و آمر?کا برقرار است به طور? که قطر 27 ساختمان را برا? نگهدار? س?ستم ها بنا کرد. ن?روها? آمر?کا در حال? آماده حمله به عراق م? شدند که در بخش? از منطقه مهم تر?ن ز?رساخت نظام? آمر?کا?? قرار داشت. پا?گاه الع?د?د دارا? طولان? تر?ن و با شکوه تر?ن سالن ها در منطقه است و تحق?قات ثابت کرده که قطر ب?ش از 400 م?ل?ون دلار برا? ا?جاد پا?گاه ها?? همچون الع?د?د و ... در ازا? حما?ت نظام? آمر?کا از آن در برابر کشورها? حوزه خل?ج فارس هز?نه کرده است. همچن?ن ?ک? از اسناد سر? منتشر شده توسط سا?ت و?ک? ل?کس نشان داد که شرکت ب?ن الملل? متخصص در نظارت بر ارتباطات و پ?ام ها به نظام حکومت? بحر?ن جهت دستگ?ر? فعالان و خبرنگاران کمک کرده است. سا?ت و?ک? ل?کس اسناد? را ارائه کرده که نشان دهنده فعال?ت ده‌ها شرکت? است که به دولت ها برنامه ها? الکترون?ک? پ?شرفته را جهت جاسوس? از شهروندان و نظارت بر کاربران ا?نترنت از جمله در بحر?ن ارائه م? کنند. تحق?قات و?ک? ل?کس نشان داده شرکت "Trovicor" به مقامات بحر?ن? در راستا? دستگ?ر? فعالان و روزنامه نگاران کمک کرده است.ا?ن شرکت، خدمات? را در راستا? افشا? ارتباطات تلفن?، پ?ام ها? ا?نترنت? و ارتباطات ا?نترنت? مثل اسکا?پ و ... ارائه م? کند. اسناد حاو? اطلاعات? از بس?ار? از شرکت ها? غرب? اند که خدمات و برنامه ها?? را درباره «افشا? قانون?» اطلاعات، کنترل و نظارت گسترده، نظارت بر شبکه ها? الکترون?ک?، جاسوس? در بخش ها? ارتباطات و پ?ام ها? الکترون?ک? و دستگاهها? جاسوس? ارائه م? کنند. در اثنا? انقلاب ل?ب? اخبار? درباره کمک شرکت اسرائ?ل? که «گلوبال س? اس ت?» نام دارد جهت به کارگ?ر? تعداد? از سربازان مزدور در راستا? مقابله با انقلاب?ون ل?ب? منتشر شد. در عمل ا?ن شرکت قبل از انقلاب با نظام ل?ب? همکار? م? کرد، اما ادله ا? درباره ا?ن گونه همکار? در اثنا? انقلاب وجود ندارد. "د?لما روسف"، رئ?س جمهور? برز?ل ن?ز ط? سخنران? در سازمان ملل اعلام کرد که کشورش در معرض عمل?ات هک و افشا توسط «شبکه جاسوس? جهان?» قرار گرفته است. او افزود: اطلاعات استراتژ?ک اقتصاد? و تجار? هدف عمل?ات جاسوس? فوق بوده است و ا?ن گونه باز? با منافع سا?ر کشورها لطمه به اصول? تلق? م? شود که بر روابط م?ان ملت ها? دوست حکمفرما است. سخنران? او ?ک هفته پس از لغو سفر برنامه ر?ز? شده اش به آمر?کا در پ? مطرح شدن سلسله ا? از ادعاها درباره م?زان و حجم برنامه ها? جاسوس? آمر?کا انجام شد. روسف توج?هات مطرح شده توسط آمر?کا از جمله ا?ن که هدف از افشا? اطلاعات محافظت از کشورها در برابر ترور?سم است را رد کرد و گفت: "جناب رئ?س، برز?ل م? داند که چگونه از خود محافظت کند". همچن?ن آژانس امن?ت مل? آمر?کا توانست پست الکترون?ک? "ف?ل?پ کالدرون"، رئ?س جمهور? سابق مکز?ک را هک کند، اقدام? که به آژانس جهت دست?اب? به گزارش به طور کل? سر? ماه م? 2010 کمک کرد، گزارش? که حاو? اطلاعات د?پلمات?ک ، اقتصاد? وارتباطات مرتبط با نظام س?اس? مکز?ک و ثبات داخل? بود. همچن?ن آژانس در تابستان 2012 توانست ارتباطات م?ان "انر?که ب?نا ن?تو"، کاند?دا? ر?است جمهور? در آن زمان و 9 تن از معاونان نزد?ک او را تحت کنترل قرار دهد. به طور? که آژانس فوق توانست به حدود 85 هزار پ?ام متن? خاص که مربوط به نزد?کان ب?نا ن?تو رئ?س جمهور قبل? مکز?ک بود دسترس? ?ابد. در سا?ه ا?ن اتفاقات ز?اد، تکرار? و خطرناک ح?رت و نگران? جهان? در بعد افراد و دولت‌ها درباره هک شدن حر?م خصوص? برانگ?خته شد، ز?را ا?ن امر شامل دق?ق تر?ن مسائل خصوص? و فرد? و ورود به پا?گاهها? اطلاعات? و اسرار دولت ها و همچن?ن ارتباطات تلفن? م? شود. همچن?ن در ا?ن اواخر برخ? از خبرگزار? ها از وجود دستگاه ها? بس?ار دق?ق در س?ستم عامل هواپ?ماها? تول?د شده آمر?کا?? مثل F16 و F15 و سا?ر تول?دات پ?شرفته جنگ? خبر داده اند، سامانه‌ا? که از طر?ق آن م? توان هواپ?ما را از کار انداخت و از کادرش پس از فروش به هر کشور? جاسوس? کرد. در ا?ن جا ا?ن سوال مطرح م? شود که تکنولوژ?، دوست انسان است ?ا دشمن او. در ا?ن اواخر جهان شاهد جهش ها? پ? در پ? در عرصه تحولات فناور? به خصوص در عرصه ارتباطات بوده است و در عمل جهان تبد?ل به دهکده ا? کوچک شده است اما روشن است که ا?ن فناور? در راستا? آسا?ش انسان ن?ست، بلکه عامل بدبخت? اوست. در حال? که آمر?کا در عرصه ارتباطات تلفن? در کشورها?? مثل فرانسه، آلمان و سا?ر کشورها? دوستش اقدام به جاسوس? م? کند و چه بسا ا?ن فناور? و توانا?? را دارد تا ا?ن گونه عمل?ات ها را کشف و از آنها پ?شگ?ر? کند. نکته قابل تأک?د ا?ن که آمر?کا ا?ن گونه عمل?ات ها را به آسان? و به طور گسترده در کشورها? خاورم?انه از جمله مصر پس از انقلاب 25 ژانو?ه 2011 اجرا م? کند. برخ? معتقدند، آمر?کا از مخالفان و رسانه ا? ها جاسوس? م? کند و هزاران مورد از مکالمات تلفن? و پ?ام ها? الکترون?ک? را مورد تجسس قرار م? دهد. سوال ا?ن است که چگونه م? توان با ا?ن امر مقابله کرد آن هم در زمان? که آمر?کا از اقدامات و جاسوس ها? فوق حما?ت م? کند و آن را به عنوان اقدام? عاد? توج?ه م? کند که تمام? کشورها آن را انجام م? دهند.تا د?روز برا? دسترس? به شبکه اجتماع? صه?ون?ست? ف?س بوک م? با?ست حداقل به ?ک را?انه همراه و ا?نترنت ن?از بود و در کشور ما به ?ک نرم افزار غ?رقانون? ?ا راهکار غ?رقانون? برا? دور زدن ف?لتر?نگ ن?از بوده است و مطمئنا قشر بس?ار ز?اد? شامل دسترس? به ا?ن امکانات نبودند و جمع?ت آمار? را ثابت ?ا بعضا به صورت کاهش? دنبال م? نمود . فلذا ا?ن ابزار جاسوس? ?ا به قول? ماش?ن جاسوس? نو?ن غرب دچار سقوط گرد?ده است و ا?ن امر روند جمع آور? اطلاعات مردم دچار اختلال گرد?ده است .اما امروزه برا? ا?نکه بتوانند ا?ن محدود?ت ها? دسترس? و ن?ازها? سخت افزار? گران را از چرخه ? افراد خارج نما?ند ، شاکله ، ابزار و نوع دسترس? را دچار تحول نمودند .شا?د کمتر کارشناس امن?ت فناور? اطلاعات و جنگ نرم بدان اذعان نکند که هر نرم افزار ?ا ابزار? که به را?گان در دسترس قرار م? گ?رد و ا?ن نرم افزار به دنبال جمع آور? اطلاعات مستق?م باشد ، در پس پرده ? آن سرو?س ها? جاسوس? و اطلاعات? قرار نداشته باشد .در مباحث بس?ار? وابستگ? برخ? از ا?ن شبکه ها به سرو?س ها? جاسوس? اثبات گرد?ده اند که علاقه مندان با جستجو? بس?ار کم? در ا?نترنت م? توانند به ا?ن مستندات دسترس? پ?دا نما?ند .اگر فکر م?‌کن?د که وا?بر ?ک اپل?ک?شن معمول? و همچون د?گر برنامه‌ها? ا?ن رده است، سخت در اشتباه هست?د. چرا که تعداد کاربران ا?ن شرکت در نوامبر سال ???? به ??? م?ل?ون نفر رس?د. کاربران ا?ن شرکت در سپتامبر سال ???? صد م?ل?ون نفر و در دسامبر ???? صد و چهل م?ل?ون نفر بود. کاربران در روز حدود ?? م?ل?ون مکالمه با م?انگ?ن ? م?ل?ارد دق?قه انجام م?‌دهند و ب?ش از ? م?ل?ارد پ?امک در هر ماه به د?گر کاربران وا?بر ارسال م?‌کنند.در م?ان ا?ن افزا?ش محبوب?ت، رازها?? هم از آن فاش شد؛ رازها?? که گو?ا پرده از ?ک جاسوس? برم?‌دارد.جاسوس? در لغت به معنا کسب اطلاعات سر? به صورت مخف?انه است. ا?ن درحال? است که به هنگام نصب ا?ن اپل?کش?ن، فرم? نما?ش داده م?‌شود که تنها در صورت موافقت با آن م?‌توان?د کاربر وا?بر شو?د. ا?ن شرکت در فرم عضو?ت نوشته است: نرم افزار وا?بر فا?ل صوت? مفصل? از مکالمه هر تماس? از همه تلفن‌ها و شبکه‌ها بدست م?‌آورد تا درک بهتر? از عملکرد شبکه و جزئ?ات آن از نظر تعداد مکالمه‌ها? کاربران و مکان‌ها? تماس و زمان مکالمه‌ها و نوع شبکه استفاده شده، داشته باشد. ا?ن شرکت ا?ن اقدام را ا?نگونه توج?ه کرده است که به دنبال اطلاع از هر مشکل فن? و بهبود خدمات ?ا دلا?ل امن?ت? عموم? است ول? ا?ن شرکت فا?ل مکالمه‌ها? ضبط شده را به مدت ?? ماه نگه م? دارد.افزون بر ا?ن فرم عضو?ت پس از نصب وا?بر بر رو? گوش? خود با?د شماره موبا?ل‌تان را تا??د کن?د، فرآ?ند تا??د شماره موبا?ل توسط وا?بر از طر?ق ارسال SMS به شماره شما انجام م? شود و ا?نجاست که وا?بر از سرو?س ها? ما استفاده م?‌کند!«هدف از راه‌انداز? ا?ن نرم‌افزار را?گان سودآور? ?ا آگه? ن?ست، بلکه جاسوس? از کاربران است.»البته شا?د به واقع وا?بر مقصر اصل? در ا?ن موضوع نباشد و مقصر اصل? را با?د کاربران? بدان?م که بدون خواندن فرم عضو?ت، بر رو? گز?نه "موافقم” کل?ک م?‌کنند!در بررس? اجمال? شاهد هست?م که چند نکته در نرم افزارها? ا?نچن?ن? بس?ار مهم قلمداد شده است و مطمئنا هدف آنها کسب و ذخ?ره ساز? هم?ن اطلاعات م? باشد .عکس ها? شخص? ، شماره تلفن همراه ، موقع?ت ها? مکان? ، حلقه ها? ارتباط? دوستان ، فام?ل ?ا رده بند? نوع ارتباط هو?ت? ، ف?لم ها? شخص? ، صدا و نوع صدا ( براساس هو?ت شناس? مبن? بر صدا = ا?ن مسئله برا? سرو?س ها? جاسوس? بس?ار حائز اهم?ت است ز?را براساس پردازش ها? آت? م? توانند مکالمات و ارتباطات صوت? شما از منابع د?گر را ن?ز شناسا?? و طبقه بند? نما?ند .)در ا?ن نوع ابزارها? امروز? نکات? که از بس?ار? از کاربران مغفول مانده است سوا? مسا?ل مطرح شده در فوق ، مسا?ل پشت پرده و ن?ات د?گر م? باشد . کاف? است انسان دارا? کم? ذکاوت و حس کنجکاو? باشد تا بتواند به ا?ن سلسله اقدامات برنامه ر?ز? شده پ? برد .از طر?ق چن?ن نرم افزارها?? و ا?جاد ارتباطات گسترده بدون حضور ف?ز?ک? بس?ار? از حدها? معنو? و ارتباط? برداشته م? شود و افراد آزادانه صرف ( نوع ناهنجار? ) نسبت به بازگو?? خواسته ها ، رفتارها و کنش ها? اجتماع? رو? م? آورند . ا?ن مسئله باعث ا?جاد نوع? چشم و هم چشم? در جامعه ا? مثل ا?ران م? شود که مطمئنا علاوه بر افزا?ش م?زان تجملات غ?ر لازم ، شا?د باعث ا?جاد خطاها? اجتماع? غ?ر قابل جبران ن?ز منتج گردد . ف? المثل افراد در ارتباطات دو سو?ه امکان بحث و گفتمان بر سر مسا?ل? پ?ش ب?ا?د که شا?د در وضع?ت ف?ز?ک? و حضور? حت? از گفتن آن شرم داشته باشد و آن را جزو خطوط قرمز اجتماع? و آبرو?? خود بداند اما مغفول از آنکه ا?ن مسئله در ا?ن جا به طرز بس?ار ماهرانه و با تزر?ق تشو?ق مبن? بر افشا? اطلاعات و دانسته ها? شخص? به چن?ن مسا?ل? دامن زده شود.ام?د است مسئولان امر در خصوص ا?ن نوع نرم افزارها دقت ب?شتر? نما?ند و علاوه بر کنترل و مد?ر?ت تبل?غات? آزادساز? ف?س بوک ، به خطرات غ?ر قابل بازگشت چن?ن نرم افزارها?? برا? بن?ان اجتماع? جامعه توجه داشته باشند و ضمن جلوگ?ر? از اشاعه چن?ن نرم افزارها?? ، از نرم افزارها? بوم? کنون? حما?ت نموده و در صدد توسعه و اشاعه نرم افرازها? بوم? مبتن? بر مع?ارها? ا?ران? اسلام? اقدام نما?ند.کار? از واحد افشاگر? ت?م مقاومت تار?کمنابع استفاده شده: مشرق ن?وز و باشگاه خبرنگاران