فروش دختران "حورالع?ن" به صورت برهنه در "رقه"به گزارش سرو?س ب?ن الملل جام ن?وز به نقل از پا?گاه خبر? "العالم"، ?ک روزنامه انگل?س? از جنا?تها? اخلاق? و شن?ع گروه ترور?ست? داعش عل?ه زنان عراق?ِ ا?زد?ِ اس?ر خبر داد. روزنامه "د?ل? م?ل" چاپ انگل?س در گزارش? آورده است: «ز?نب بنگورا نما?نده و?ژه سازمان ملل در امور خشونت جنس? تاک?د کرد که گروه ترور?ست? داعش دوش?زگان ز?بارو? شب?ه به "حور الع?ن" را انتخاب م? کند و آنها را برا? فروش به بازار بردگان در شهر رقه سور?ه م? فرستد تا دختران به آن کس? تعلق بگ?رد که مبلغ گزاف? بپردازد.» به نوشته ا?ن روزنامه، گروه ترور?ست? داعش دختران اس?ر را برهنه و پس از انجام آزما?ش باکرگ?، ق?مت آنها را تع??ن م? کند و سپس برا? فروش به بازار بردگان م? فرستد. در گزارش ا?ن روزنامه آمده است: «سازمان ملل پس از انجام تحق?قات و جمع آور? اطلاعات از مناطق مختلف سور?ه، عراق، ترک?ه، لبنان و اردن، جنا?تها? شن?ع داعش عل?ه دختران ز?بارو? ا?زد? را برملا کرد.»د?ل? م?ل افزود: «عناصر داعش عل?ه دختران? که آنها را از خانه ها?شان در شمال عراق در اگوست گذشته ربوده اند، دست به جنا?ت اخلاق? وسوء استفاده جنس? م? زنند. ز?باتر?ن دختر به مقر داعش ارسال م? شود و برهنه و به ?ک? از جنگجو?ان ا?ن گروه ترور?ست? فروخته م? شود و البته، اولو?ت با سرکردگان داعش، سپس فرماندهان و در مرحله بعد عناصر معمول? است.»و فروش دختران و زنان در شهرها? د?گر ...و اما بچه ش?عه ها? عل? بن اب? طالب (ع) جانشون رو دادن اما ?ه ناموسشون هم باز?چه هوس ها? جنس? سربازان عراق? نشد و نخواهد شدمسئول?ن کشور تورو قسم م?دم به جانبازان و شهدا و شهدا? گمنام مخصوصا خودتون رو باز?چه دست دشمن قرار ند?د دشمن ن?از به ماداره نه ما به دشمن جان امام زمان به فکر مردم مخصوصا دختران و پسران جوان باش?د به فکر ازدواج و زندگ? و کار و مسکنشون باش?د توروخدا مال?ات ها رو بگ?ر?د مد?ر?ت با ثبات داشته باش?د ...آبج? ها و داداش? ها? خودم توروخدا از راه اصولش بر?د با توکل به خدا اگرم امکانش ن?ست ، زندگ? با عزت بهتر از زندگ? با ذلت بهتر از زندگ? با گناه بهتر از زندگ? هست که عمر خودت رو به 10 تا20 سال برسون? همه ازت فرار? باشند ...ب?ا??م ساده ز?ست? رو ?اد بگ?ر?م قانع باش?م ... رو? دشمن رو کم کن?م آقا پسر ها دختر خانم ها مراقب ا?دز و هپات?ت و ... باش?م شهدا رفتند تا ما بمان?م و راهشون رو ادامه بد?م شرمندشون نباش?م ....خودمون رو به راحت? عرضه نکن?م آقآ پسر ?کم غ?رت با خواهرتم اجازه م?د? رابطه داشته باشه کس? ! ...اللهم عجل لول?ک الفرج