خانم? ... خواهر? ...آبج? ...با معرفت ...که بهتر?ن و تحر?ک کننده تر?ن تر?پ م?ا?? تو خ?ابون ...خ?ابون ،خونتون ن?ست ...همه افراد هستند تو اجتماع اگر خدا?? نکرده دل مرد متاهل? رو به هوس بنداز? ...حق الناس بگردنت هست و ا?ن رو خدا نم? پسنده ...همه انگشتان دست ?ک? ن?ستند پس همه مردان هم ظرف?ت ?کسان? ندارن مرد متاهل بره با زن خودش تورو مقا?سه کنه و بره دنبال ارتباط نامشروع جد?د تر  و  گناه صورت بگ?ره و خ?انت کنه کارشون به طلاق بکشه پا? توام گ?ر ها ... ?ادت باشه فقط ا?ن ن?ست ممکن که بره با ?ه دختر جووون ارتباط داشته باشه و ا?دز هم بگ?ره و هپات?ت و ...خواهر? خدا از حق الناس نم?گذره هم ا?ن دن?ا هم اون دن?ا  ...چرا م?گم ... ا?ن رو چون تو ، تو خاطرش ثبت شد? ...چون تو ، توفکرش اومد? !با اندام? که م?تونست? با مانتو بلند بپوشون? اما فقط به فکر زندگ? خودت? منم منم منم م?کن? ...برا? زندگ? کردن باس دست رو به طرف خدا دراز کن? نه مرد هوس باز? که تورو کالا? خودش م?دونه کارش باهات تممممموم شد ?ک? د?گه خوشگل تر تو م?مون? و شکست عشق? الک? ...تو م?مون? و ا?دز و هپات?ت و سوزاک ، تبخال تناسل? ... ز?گ?ل و ب?مار? ها? تناسل? و انگل? و سل?فس و .....اون ضرر نم?کنه ز?اد تو?? که ب?مار? م?گ?ر? عمرت کم م?شه ... سلامت? از دست م?ره تو?? که خاطره ساز? م?کن? و ضربه روح? م?خور? تو?? که زمان ازدواج اصل? بعدها مشکل برم?خور? و با وجود ا?دز نم?تون? ازدواج کن? و هم?نطور خاطره ساز? ها? عم?ق !خواهرم خدا م?گه بعد از سخت? آسان? ست ... خودمون رو ارزون نفروش?م شا?د ... فردا روز حسرت م?خور?م و مشکلات جد?د م?اد سراغمون ...?کم خودمون رو جا? پسران مجرد? که حلال حروم حال?شون بگذار?م واقعا سخت ... توروخدا همه چ?ز رو باهم قاط? نکن?م م?دونم امکانات ازدواج کم ...مشکلات وجود داره تو جامعه اما م?تون?م با ساده ز?ست? درکنار خانواده هامون زندگ? کن? با 5 اصل ساده ز?ست? رهبر? نگاه و کارمون برا? خدا باشه نه جلب توجه و منم منم و....خدا م?گه هرکس از نرس?دن روز? ازدواج نکنه به من گمان بد برده ...از تو حرکت از من برکت ...