خدا م?گه :ال?س الله بکاف عبده   « آ?ا خدا برا? بنده اش کاف? ن?ست »ا?ن پستم برا? تمام کسان? هست که حق م?خورند و حق الناس بگردنشون هست ، کسان? که اختلاس م?کنند و ربا م?خورند و کسان? که م?تونند سالم زندگ? کنند اما لقمه حروم م?برند سر خونه زندگ?شون ... ا?ن پستم برا? اون دختران و زنان? هست که ه?چ وقت ن?ومدا پ?ش خدا و رو اصول زندگ? کنند هرروز چشمشون فقط به دست مردان هوس باز بوده که ?ک? ب?اد و دستمال?شون کنه ! و ?ه پول? حروم هم بگ?رند و بخورند ! بعدم به تمام دن?ا شکا?ت کنند که من رو نگذاشتند سالم زندگ? کنم !مگه دختران د?گه که الان خونه شون هستند و با عزت دارند زندگ? م?کنند مشکل? پ?ش اومده براشون ؟خ?ل? ها خودشون رو کالا? جنس? نم?دونند ، خ?ل? ها م?تونند اندامشون رو بر?زند ب?رون و لباس و شلوار تحر?ک کننده ا? که با?د به وقتش حالا ?کم د?رتر برا? همسر بپوشه ، اما نگاهشون به نگاه خداست ... کس? با پوشش هم م?تونه د?گران رو به گناه بندازه و حق الناس به گردنش م?مونه فکر کن ?ه مرد متاهل خ?ره بشه به تو و مجذوب چهره ?ا اندامت بشه که زنش مثل تو ن?ست اما خب اخلاق داره و ا?مان !آ?ا هوس نم?نداز?ش بره دنبال ?ه دختر? مثل تو ?ا خودتو برا? ارتباط داشتن !?عن? با زنش مقا?سه نم?کنه ؟!چرا م?کنه و ا?نکه تو به گناهش انداخت? بره زنا کنه با کس? و ا?دز بگ?ره و هپات?ت و ...و چهره تو تو خاطرش ثبت شده رفته دنبال کسانه د?گه تو م?ر? ب?رون روزانه چند نفر نگاهت م?کنند ؟!اون پسر جووون? که داره سخت? رو تحمل م?کنه چه گناه? کرده بره گناه کنه علاوه بر خودش که گناه م?نو?سند برا? توام م?نو?سند ا?ن جووونم اگر بب?نه تورو با ا?ن ساپورت پوش?دن و مانتو تنگ و کوتاه که باسنت معلوم م?شهو با جوراب شلوار? ها? تنگ? که رو? تخت با?د پوش?ده بشه برا? جذب و شهوت همسر تو خ?ابون م?پوش? و رون پاتو به نما?ش م?زار? کاش جا? پسرا بود? کاش جا? مردان متاهل بود? و پسر جووون تحر?ک م?شه چه گناه? کرده مانتو جلو باز ها ، چاک ها !من با خ?ل? از پسران جووون صحبت کردم و گفتن ما حلال نم?کن?م ?کسر? از پسرا که واقعا غ?رت ندارن چون لقمه حروم خوردن اما اون کسان? که دارن رو اصول زندگ? م?کنند واقعا سخت م?گذره براشون ...و آرا?ش ها? غل?ظ و ...حق الناس بگردنت اگر پسر? بره ب?رون باکس? ارتباط برقرار کنه و ا?دز بگ?ره و هپات?ت عمرش کاهش پ?دا کنه خدا نم?گذره ازت خواهرم نکن ا?ن کارارو عذابش هم ا?ن دن?ا برات هست هم اون دن?ا و سر خودتم م?ادا مشکلات !...بعدش خ?انت و طلاق و دعوا و ...و از طرف?ا?ن رو ?ق?ن بدون?دبله خ?ل? مشکلات وجود داره اما خدا تو سخت? هاست که بنده هاشو آزما?ش م?کنه ...و خ?ل? ها م?گن ما توبه م?کن?م تو پ?ر? !مگر م?شود حق الناس بگردنت باشه و توبه کن? ! از هم?ن الان ?ه ?ازهرا بگو خ?ل? از گناها رو بگذار کنار و حق الناس ها? بگردنت رو ?ه جورا?? صاف کنبدون خدا توبه پذ?ر درصورت? که توبه واقع? کن? و پش?مون بش? و سراغ کار اشتباه نر? با اون مسئولشم هستم نه فقط بد حجاب با اون اختلاس کنندشم هستم و ...خ?ل? ها م?خواستند تو پ?ر? توبه کنند اما جووون جووون رو دارن تو غسال خانه ها م?شورند برا? دفن خودشم فکرش رو نم?کرد !کس? نتونسته فرار کنه از ا?ن روز ... از مرگ و خدا م?فرما?د هرجنبنده ا? طعم مرگ را م?چشد مگر م?شود خدارو قبول نداشت ؟ اسلام و قرآن و قبول نداشت ... ?عن? وجود ندارند ... پس ا?ن همه معجزات و نشانه ها برا? چ? هست ؟اون دو در?ا که در قرآن اشاره شده ؟ به هم تجاوز نم?کنند آب ش?ر?ن و شور1400 سال پ?ش چگونه نطفه جن?ن شکل م?گرفت کاملا توض?ح داه شده و هزاران معجزات د?گر که خ?ل? هاشون نتونست?م پ?دا کن?م بعض? ها م?گن حضرت محمد نوشته !?ه مرد? که سواد نداشت چگونه م?تونه ا?ن همه علم داشته باشه ؟چرا با?د حرف ها? ?هود?ان لعنت شده رو زد ؟چرا با?د زندگ? غرب? و آمر?کا?? رو ترو?ج داد ؟کسان? که 8 سال با کل جهان نتونستند ?ه وجب از خاکتو بگ?رند کل دن?ا با کل تجه?زات نظام? ...چرا با?د اس?رو محدود ش?طان باش?م ؟چه کسان? تحر?ممان کردن؟چرا ؟...چرا خودشون کلاهک هسته ا? دارند؟ودر ه?روش?ما ناکازاک? ژاپن استفاده کردن ؟با?د از ما بترسند ، بعد خودشون از سوخت هسته ا? استفاده کنند از صنعت هسته ا? استفاده کنند درهمه زم?نه ها چرا ؟دختر خوب و پسرت خوب فکر کن?م ?ه کم ....دوستان ب?ا??م به خدا اعتماد کن?م ب?ا??م تو راهش ... بعض? ها م?گن ا? آقا ما د?گه فرو رفت?م تو گناه  ...اولا با?د بگم خدا در ب?شتر آ?ه هاش گفته من توبه پذ?ر و مهربان هستم 100 بار توبه شکست? باز آ? ...توبه توبه توبه ...ب?ا??م قول بد?م اولا گناه نکن?م و کس? رو به گناه ننداز?م و حق الناس? به گردنمون نباشه و حق الناس هارو بد?م ?ا از راهش حلش کن?م ...آخرت? هم هست دختر خانم آقا پسر ... بعض? از مسئول?ن? که کم کار? م?کن?د  ، اون نفرات? که اختلاس م?کن?د و بر?م حرمون رو با خود خدا بزن?م با نماز خوندن و قرآن خوند (معن?)و اعمال خوب داشتن ، کار خوب کردن و در آخر دعا برا? ظهور فراموش نشود اللهم عجل لول?ک الفرج