پس کدام?ن نعمت ها? پروردگارتان را انکار م?کن?د ... در?افت دوست داشت?د به اشتراک بگذار?د ... ( بدون منبع )?اعل? ...