(بسم الله الرحمن الرحیم)

سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر برای زندگی بهتر


 • زمان: 94/03/28
 • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
 • پی دی اف: A5 | A4
 • صوت: دانلود |  

 • زمان: 94/03/29
 • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
 • پی دی اف: A5 | A4
 • صوت: دانلود |  


 • زمان: 94/03/30
 • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
 • پی دی اف: A5 | A4
 • صوت: دانلود |  


 • زمان: 94/03/31
 • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
 • پی دی اف: A5 | A4
 • صوت: دانلود |  

 • زمان: 94/04/01
 • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
 • پی دی اف: A5 | A4
 • صوت: دانلود |  

 • زمان: 94/04/02
 • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
 • پی دی اف: A5 | A4
 • صوت: دانلود |  
 • زمان: 94/04/03
 • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
 • پی دی اف: A5 | A4
 • صوت: دانلود |