(بسم الله الرحمن الرحیم)

سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر برای زندگی بهتر

 • زمان: 94/03/28
 • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
 • پی دی اف: A5 | A4
 • صوت: دانلود |  

 • زمان: 94/03/29
 • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
 • پی دی اف: A5 | A4
 • صوت: دانلود |  


 • زمان: 94/03/30
 • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
 • پی دی اف: A5 | A4
 • صوت: دانلود |  


 • زمان: 94/03/31
 • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
 • پی دی اف: A5 | A4
 • صوت: دانلود |  

 • زمان: 94/04/01
 • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
 • پی دی اف: A5 | A4
 • صوت: دانلود |  

 • زمان: 94/04/02
 • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
 • پی دی اف: A5 | A4
 • صوت: دانلود |  


  • زمان: 94/04/03
  • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
  • پی دی اف: A5 | A4
  • صوت: دانلود |  

  • زمان: 94/04/04
  • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
  • پی دی اف: A5 | A4
  • صوت: دانلود |  

  • زمان: 94/04/05
  • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
  • پی دی اف: A5 | A4
  • صوت: دانلود |  

  • زمان: 94/04/06
  • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
  • پی دی اف: A5 | A4
  • صوت: دانلود |  

  • زمان: 94/04/07
  • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
  • پی دی اف: A5 | A4
  • صوت: دانلود |  

  • زمان: 94/04/08
  • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
  • پی دی اف: A5 | A4
  • صوت: دانلود |  

  • زمان: 94/04/09
  • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
  • پی دی اف: A5 | A4
  • صوت: دانلود |  

  • زمان: 94/04/10
  • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
  • پی دی اف: A5 | A4
  • صوت: دانلود |  

  • زمان: 94/04/11
  • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
  • پی دی اف:  | A4
  • صوت: دانلود |  

  • زمان: 94/04/12
  • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
  • پی دی اف: A5 | A4
  • صوت: دانلود |  

  • زمان: 94/04/13
  • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)
  • پی دی اف: A5 | A4
  • صوت: دانلود |  


   • 94/04/15
   • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)

   • 94/04/17
   • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)


    

   • 94/04/19
   • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)


     

    • 94/04/20
    • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)

    • 94/04/21
    • مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع)