( بسم الله الرحمن الرح?م )سر?ع م?ر?م سر اصل مطلب بدون مقدمه! چون کسان? که مطالب جنگ نرم را دنبال کردند، ا?ن شبکه رو م?شناسند کم و ب?ش...ا?ن شبکه ابتدا با برنامه ها? جالب و متنوع از جمله مستند ها? ز?با با دوبله فارس? را تبل?غ کردکم کم و با گذشت زمان و جذب مخاطب، ا?ن شبکه برنامه ها? د?گر? را در دستور کار خودش قرار دادکه از جمله م?توان به برنامه ? بفرما??د شام اشاره کردشبکه صه?ون?ست? من و تو با گفتن د?الوگ ها?? در برنامه ها? مختلف، قصد منحرف کردن خانواده ها و جوانان ا?ران? را داردکه به چند?ن از ا?ن د?الوگ ها اشاره م?کن?م: ----------------------------------خ?انت زن و شوهر به ?کد?گر طب?ع? است!کارشناس شبکه من و تو که در مورد شک و بدب?ن? ب?ن همسران صحبت م? کرد، ضمن ابراز تأسف از ا?نکه زن و شوهر شک و ترد?دشان را مطرح م? کنند، خ?انت همسران به ?کد?گر را امر? بس?ار عاد? تلق? کرد! اما انکار ا?ن خ?انت را ناپسند دانست!مجر? من و تو با ب?ان ا?نکه "?ک? از ب?نندگان به شوهرش شکاک بوده است و در ع?ن حال به بدب?ن? و شکاک? متهم شده ول? بعد از 6 ماه متوجه شده که حق با و? بوده است" از کارشناس برنامه خواست که در ا?ن زم?نه نظرات کارشناس? اش را ب?ان کند.کارشناس من و تو گفت: «ا?ن شخص طب?عتا مشکل بدب?ن? نداشته است، ول? از کودک? دائم دروغ شن?ده و او هم به طرف مقابلش شک کرده و متأسفانه ا?ن شک و ترد?دش را مطرح کرده است!»و? در ع?ن حال در مورد ا?نکه زن و شوهر خ?انتشان را انکار م? کنند گفت: «ما ?ک مص?بت انکار ن?ز دار?م. شجاعت ندار?م که اگر خطا و اشتباه کرد?م به آن اعتراف کن?م. به خاطر ا?نکه قضاوت م? شو?م هنر عذرخواه? و شجاعت اعتراف ندار?م و ا?ن باعث م? شود که کدورت ها، دروغ گو?? ها و شک و بدب?ن? ها ب?شتر شود!»و? در پا?ان در راستا? عاد? ساز? خ?انت همسران به ?کد?گر گفت: «آن طرف? که [خ?انتش را] انکار م? کند مشکل دارد.سع? کن?م که نترس?م. انسان با?د خطا کند. انسان اشتباه م? کند. مسلما همه ما در حال خطاکردن و اشتباه هست?م ول? بزرگ تر?ن کار اعتراف کردن به آن خطا و اشتباهمان است که هم خودمان آرامش پ?دا م? کن?م و هم د?گر?!»قابل ذکر است وقت? شبکه من و تو برا? چگونگ? ا?جاد ارتباط خارج از چهارچوب ازدواج ب?ن دختران و پسران به ارائه راهکار م? پردازد، کاملا طب?ع? است که خ?انت همسران به ?کد?گر را - که اثرات همان عاد? ساز? روابط دختر و پسر است- به بهانه ا?نکه انسان با?د خطا و اشتباه کند ا?نگونه عاد? جلوه دهد!ادامه دارد...ته?ه و گردآور?: ت?م سا?بر? و هکر? مقاومت تار?ک-واحد جنگ نرم