(بسم الله الرحمن الرح?م)استراتژ? کل? غرب و متحدانش در منطقه «تفرقه ب?نداز و حکومت کن» است که در آن واشنگتن با حما?ت از هر دو طرف درگ?ر در جنگ، ب? ثبات? و در نت?جه هژمون? آمر?کا?? را با هر ابزار ممکن? تضم?ن م?‌نما?د. اند?شکده «موسسه ران پائول برا? صلح و کام?اب?» در گزارش? به قلم است?ون چووانس ?ک بام و دو هوا? کاخ سف?د در مبارزه با ترور?سم را علت اصل? آشوب‌ها? کنون? در خاورم?انه دانست.در ابتدا? ا?ن گزارش آمده است: «شورش?ان ط? ماه‌ها? اخ?ر به موفق?ت‌ها?? عل?ه ارتش سور?ه بخصوص در ادلب، تدمر و همچن?ن در الرماد? عراق دست ?افته‌اند. باتوجه به ا?نکه شورش?ان از ابتدا جهت‌گ?ر? فرقه‌ا? خود را به وضوح اعلام کرده و آن را همراستا با داعش، جبهه النصره و د?گر گروه‌ها? جهاد? افراط? دانسته‌اند م?‌توان گفت که هر‌?ک از آنها فاقد هرگونه اعتدال ?ا حد وسط در عملکرد خود هستند. واقع?ت ا?ن است که ه?چ د?وار تقس?م? م?ان افراط گرا?ان و متحدان به اصطلاح م?انه‌رو و شورش? آمر?کا وجود ندارد. جا? تعجب ن?ست که شاهد تحقق تمام دستاوردها? اخ?ر شورش?ان توسط جهادگران افراط? هست?م.راد?کال?زه کردن مخالفان ط? پروژه‌ا? پنهان? از سو? آمر?کا و س?ا در تبان? با متحدان منطقه ا? آنها انجام گرفت تا از طر?ق آن پا?گاه‌ها? ضددولت? در سور?ه تقو?ت شوند. پ?شرفت ها? اخ?ر ا?ن اسلامگرا?ان (ترور?ست‌ها? تکف?ر?) نت?جه مستق?م حما?ت‌ها? محور? آمر?کا?? از نا?بان خود در داخل سور?ه است. اخ?را عربستان و ترک?ه بعنوان دو مرکز اصل? اجرا? دستورات ا?الات متحده در منطقه پ?مان? را امضا کردند که بر اساس آن حما?ت‌ها? آنان از القاعده و سا?ر گروه ها? افراط? در سور?ه تشد?د شود. به گفته اسامه ابوز?د، مشاور حقوق? ارتش آزاد سور?ه ا?ن حما?ت‌ها بوده که زم?نه را برا? پ?شرو?‌ها? اخ?ر شورش?ان در سور?ه و عراق فراهم کرده است.»نو?سنده در ادامه افزود: «در اوا?ل مه امسال چارلز ل?ستر از مرکز اند?شکده بروک?نگز در دوحه تائ?د کرد که اتاق‌ها? عمل?ات? به رهبر? آمر?کا در جنوب ترک?ه و اردن وجود دارد که علاوه بر ارائه سطح بالاتر? از کمک‌ها? اطلاعات? به گروه ها? مخالف، زم?نه را برا? همکار? ها? نزد?کتر با عمل?ات ها? اسلامگرا?ان در خطوط مقدم جنگ فراهم م? نما?د. هم?ن موارد موجب پ?روز? القاعده در ادلب گرد?ده است.تحو?ل تسل?حات پ?شرفته غرب? از جمله موشک‌ها? ضدتانک به شورش?ان بعنوان ابزار? برا? "تغ??ر باز?" مورد استفاده قرار گرفت. تمام? آنچه تحت نام موفق?ت‌ها? مخالفان مطرح م?‌شود نت?جه مستق?م ارائه تسل?حات سنگ?ن توسط ترک?ه، عربستان، قطر و امارات به شورش?ان م?‌باشد؛ تسل?حات? که پس از ترد?د طولان? از سو? واشنگتن بالاخره در تعداد ب?شتر ته?ه و تحو?ل داده شد. در مصاحبه اخ?ر محمد الجولان?، رهبر جبهه النصره با الجز?ره در قطر عنوان شد که ا?ن گروه ه?چ طرح? برا? حمله در غرب ندارد.»در بخش د?گر? از گزارش اند?شکده ران پائول خاطرنشان شد: «اخ?را توافق? م?ان آنکارا و واشنگتن بر سر "اصل" اعلام منطقه پرواز ممنوع به منظور تشد?د حما?ت از ن?روها? زم?ن? منعقد شده است. ا?ن اقدام غ?رقانون? و نقض آشکار قوان?ن ب?ن الملل? بوده و حما?ت? عمل? از از سازمان‌ها? ترور?ست? در قالب حملات هوا?? آمر?کا عل?ه دمشق محسوب م?‌شود. ا?ن رو?کرد همچن?ن تاث?ر? و?رانگر در کل منطقه خواهد داشت و تنها به سود حکومت‌ها? مرتجع منطقه و ن?ز هژمون? امپر?ال?سم غرب? است.عل?رغم ا?ن واقع?ت که اجرا? عمل?ات توسط ائتلاف آمر?کا?? ضدداعش در 553 ک?لومتر که حدفاصل الرماد? عراق تا رقه سور?ه م?‌باشد، آسانتر از ت?رانداز? به ?ک ماه? داخل بشکه است اما ا?ن ائتلاف هرگز حمله هوا?? اختصاص? در ا?ن منطقه انجام نداد. واشنگتن به همان اندازه که در سور?ه از شورش?ان حما?ت کرده، حام? پ?شرو?‌ها? آنان در الرماد? ن?ز بوده است.»چووانس تصر?ح کرد: «بنا به اذعان رسم? و عموم? ژنرال مارت?ن دمپس? (رئ?س ستاد مشترک ارتش آمر?کا)، ا?ن ر?اض بوده که مسئول?ت تام?ن مال? و تسل?حات? داعش را بر عهده داشته است. همچن?ن به گفته سل?م ادر?س و چند تن د?گر از سرکردگان شورش? تحت فرمان آمر?کا، ا?ن ن?روها? ائتلاف بوده‌اند که بارها و بارها مجوز عبور و مرور کاروان‌ها? حمل تدارکات جنگ? برا? داعش را صادر کرده‌اند. ?ک? از اسناد طبقه بند? شده آژانس اطلاعات دفاع? آمر?کا ن?ز ا?ن موضوع را تائ?د م?‌نما?د. هدف از ا?ن س?است ن?ز تقو?ت گروه‌ها? مخالف دولت بشار اسد? عنوان شده که از سو? روس?ه، چ?ن و ا?ران حما?ت م?‌شود.استراتژ? کل? در ا?ن زم?نه "تفرقه ب?نداز و حکومت کن" است که در آن واشنگتن با حما?ت از هر دو طرف درگ?ر در جنگ، ب?‌ثبات? و در نت?جه هژمون? آمر?کا?? را با هر ابزار ممکن? تضم?ن م?‌نما?د. پ?شرفت‌ها? اخ?ر القاعده و داعش حاصل مستق?م هم?ن استراتژ? به شمار م?‌آ?د؛ آنجا که نا?بان غرب در منطقه با در?افت تسل?حات پ?شرفته و سنگ?ن به جلو رفته و در ا?ن مس?ر خسارات فراوان و کشتار گسترده عل?ه غ?رنظام?ان ب? گناه ا?جاد م? شود. در ع?ن حال حزب الله لبنان و ارتش سور?ه ن?ز موفق به توقف قاچاق سلاح به ترور?ست‌ها در بخش‌ها?? از مناطق درگ?ر? شده و در نت?جه آن القلمون را بطور کامل آزاد کردند.»در انتها? ا?ن گزارش آمده است: «به نظر م?‌رسد حما?ت‌ها? اخ?ر آمر?کا از القاعده، مشارکت آزادانه ترک?ه و عربستان در تقو?ت افراط‌گرا?ان جهاد?، افزا?ش کمک‌ها? ملک سلمان به ا?ن شورش?ان و تحو?ل اخ?ر تسل?حات سنگ?ن به تمام? ا?ن گروه‌ها در عراق و سور?ه در نها?ت روس?ه و ا?ران را تحر?ک و وادار به واکنش خواهد کرد. هدف غا?? از تمام? آنچه ا?ن روزها در خاورم?انه م? گذرد چ?ز? جز اهداف خودخواهانه و تقو?ت هژمون? ن?ست.»