امروزه ش?طان‌گرا?? فراتر از حرکت? زودگذر، با داع?ه معنو?ت به م?دان آمده است. ا?ن مرام برخلاف تصور را?ج،‌ جذاب?ت‌ها?? دارد که فهم و درک آن برا? کسان? که تصور روشن? از آموزه‌ها? ا?ن آ??ن ندارند، بس?ار دشوار است. برا? بازخوان? مفهوم ش?طان‌گرا?? به تورق کتاب «کاوش? در معنو?ت‌ها? نوظهور» اثر حجت‌الاسلام حمزه شر?ف?‌دوست پرداخت?م که بخش انتها?? آن در ادامه م?‌آ?د:   *نماد‌ها? ش?طان?در مورد نمادها سه نکته اساس? با?د مورد توجه قرار گ?رد. غفلت از ا?ن سه امر، ممکن است به شناخت و تحل?ل ناصواب ا?ن فرقه منجر شود و ?ا باعث ترو?ج ناخواسته آ??ن ش?طان? شود:اول ا?نکه جر?ان ش?طان?، بس?ار? از نمادها?? را که در د?گر آ??ن‌ها و مسلک‌ها ر?شه دارد، امروز به سود خو?ش و در خدمت خود به کار گرفته است. بس?ار? از نمادها?? که امروزه به نام ش?طان‌پرست? مشهور شده، متعلق به جر?ان ش?طان? ن?ست و آن‌ها ا?ن نمادها را تصاحب کرده‌اند. هدف از ا?ن تردست?، اثبات ر?شه‌دار بودن آ??ن ش?طان‌پرست? و تثب?ت آن و اعتمادبخش? به ?اران ش?طان است.پاره‌ا? از ا?ن نمادها در تمدن‌ها? باستان? مصر و ?ونان ر?شه دارد و بعض? د?گر متعلق به شرق است؛  چنان که آنتوان لاو? در کتابش «کال?» و «ش?وا» را که در م?ان هندوها و ?وگ?‌ها جا?گاه خاص? دارند و از خدا?ان هندو به حساب م?‌آ?ند همان ش?طان معرف? م?‌کند. بعض? از نمادها? ماسون‌ها ?ا کابالا ن?ز اکنون در خدمت ا?ن آ??ن قرار گرفته است. هر چند جر?ان ش?طان? محصول عرفان ?هود و فراماسونر? و نت?جه نامشروع ا?ن دو جر?ان است، جر?ان ش?طان?، امروزه خود را آ??ن? برخوردار از سنت‌ها? منحصر به فرد، نمادها? و?ژه، مبان? و مجزا و در ?ک کلمه، ?ک «جر?ان مستقل تار?خ?» معرف? م?‌کند.دوم ا?نکه نمادها لزوماً معنا? واحد ندارند. علت ا?ن است که فرهنگ‌ها? مختلف از هم د?گر تأث?ر پذ?رفته‌اند و اقوام و ملت‌ها، در تعامل با د?گر فرهنگ‌ها، دست به اقتباس زده و به سود خود، تغ??رات? در محصولات د?گران - البته به نسبت آرمان‌ها و ارزش‌ها? بوم? خود - داده‌اند و به مرور، ا?ن فرآورده جد?د، نماد ارزش‌ها و باورها? ا?شان شده است؛ بنابرا?ن نمادها نه ر?شه واحد دارند و نه معنا? واحد.نکته سوم ا?نکه چون نماد ابزار? قو? و نافذ است و چون برخوردار? از نمادها? گو?ا و متنوع، قدرت? ب?‌بد?ل محسوب م?‌شود، نسبت به دادن نمادها? د?گر آ??ن‌ها به ش?طان‌پرست?، تلاش غ?رمستق?م برا? تبل?غ ا?ن مرام انحراف? و کمک ناخواسته به آن است؛ بنابرا?ن منظور ما از نماد در ا?ن نوشته، نمادها?? است که امروزه ش?طان‌گرا?ان به سود خود استخدام کرده‌اند.آن چه نبا?د از آن غفلت شود ا?ن است که نمادها?? که امروزه در خدمت ا?ن جر?ان ضدد?ن? و ضدتوح?د? ا?فا? نقش م?‌کند؛ با?د برا? انتساب ا?ن جر?ان به عقبه س?اس? خود و فهم ر?شه‌ها و مبان? استکبار? آن مورد توجه قرار گ?رد؛ نه استقلال دادن به ا?ن جر?ان و در نت?جه تبل?غ و تثب?ت آن.نمادها?? که ش?طان‌گرا?ان برا? معرف? خود استخدام کرده‌اند به ا?ن شرح است:1- بافومت (Baphomet) ا?ن نماد که در عرفان کابالا ن?ز جا?گاه? دارد، بز ?ا قوچ? به نام بافومت (Baphomet)  است که هم با جانور شاخ‌دار ?وحنا در کتاب مکاشفات ?وحنا همانند? دارد و هم در اسطوره‌ها? مصر?، خدا? هوش و دانا?? معرف? شده و آفر?نش انسان به وس?له چرخ سفالگر? را به او نسبت م?‌دهند. شعله‌ م?ان دو شاخ او ن?ز نماد نبوغ و دانا?? ش?طان است و ا?ن که او بود که آدم(ع) و همسرش را به سمت درخت دانا?? رهنمون شد.البته چنان که گفته شد تأو?ل تک گز?نه‌ا? از ا?ن نماد چندان واقع‌ب?نانه ن?ست، بافومت ممکن است نماد بز قربان? در آ??ن ?هود باشد؛ بز? مقدس که بنا بر نقل عهد عت?ق، قربان? حضرت اسحاق شد. ش?طان هم قربان? هدا?ت انسان و دست?اب? او به درخت دانش و معرفت شد. با ا?ن توض?ح بز م?‌تواند نماد گو?ا?? از ا?ثار بزرگ ش?طان برا? آدم باشد.2- سر بز در م?ان ستاره پنج‌پر وارونه (inverted pentagram)   ستاره پنج پر (pentagram) نماد ونوس الهه ز?با?? و عشق شهوان? زنانه است. ا?ن نماد از زمان? که لئوناردو داو?نچ? طرح مرد و?تروو?ن (vitruvian man) را طراح? کرد، به سمبل اصالت انسان و اومان?سم تبد?ل شد و در فرقه ش?طان‌گرا?? چون جنبه شهوان? انسان مدنظر است، پنج ضلع? اول?ه به صورت وارونه در آمده و سر ?ک بز (بافومت) ن?ز در آن قرار گرفته است.ترک?ب ستاره پنج پر وارونه با سر بافومت، نماد روشن و گو?ا?? برا? تعال?م مکتب ش?طان‌گرا?? کرول? و لاو? است؛ چرا که ش?طان را سمبل انسان محور? و  اصالت هوس‌ها و لذت‌طلب? بشر م?‌دانند. از هم?ن رو?، ا?ن نشانه به نحو گسترده‌ا? در شاخه س?تن?سم کاربرد دارد؛ از آن جمله م?‌توان به موارد ز?ر اشاره کرد: نصب نماد فوق بر رو? لباس افراد? که به عضو?ت رسم? کل?سا? ش?طان در م?‌آ?ند و رنگ به کار رفته در آن نشانه درجه عضو?ت فرد است و هم?ن طور نصب ا?ن نشان در بالا? محراب هنگام اجرا? آ??ن‌‌ها? ش?طان‌گرا??. 3- 666 ?ا FFF   عدد 666  و FFF که ششم?ن حرف از حروف انگل?س? است و متناظر عدد? آن 666 م?‌شود. ا?ن عدد به گفته ?وحنا در بخش مکاشفات ?وحنا در کتاب مقدس، «عدد ش?طان» است، در مکاشفات ?وحنا آمده است:و د?دم وحش د?گر? را که از زم?ن بالا م?‌آ?د و دو شاخ مثل شاخ‌ها? بره دارد و مانند اژدها تکلم م?‌کند و با تمام قدرت وحش نخست در حضور و? عمل م?‌کند و زم?ن و سکنه آن را بر ا?ن وا م?‌دارد که وحش نخست را که از زخم مهلک شفا ?افته بپرستند و معجزات عظ?م به عمل م?‌آورد تا آتش را ن?ز از آسمان در حضور مردم به زم?ن فرود آورد و ... همه را از کب?ر و صغ?ر و دولتمند و فق?ر و غلام و آزاد بر ا?ن وا م?‌دارد که بر دست راست ?ا بر پ?شان? خود نشان? گذارند و ا?نک ه?چ کس خر?د و فروش نتواند کرد جز کس? که نشان، ?عن? اسم ?ا عدد اسم وحش را داشته باشد، در ا?نجا حکمت است؛ پس هر که فهم دارد عدد وحش را بشمارد؛ ز?را عدد انسان است و عددش ششصد و شصت و شش است.ا?ن عدد بعضاً با عنوان شماره تلفن ش?طان ن?ز در کشور ما رواج پ?دا کرده است.