«هرچه بتوانند جلو م?‌آ?ند!» روش استکبار ا?ن است؛ در?افتحجم: 3.99 مگابا?تبا?د فکر اساس? کرد... آمر?کا به ما ن?از داره نه ما به آمر?کا ...آقا? ظر?ف و آقا? روحان? !آمر?کا دنبال منفعت خودشه ...بفهم?م لطفاتوانمون رو بگذار?م تو تول?دات داخل? و اشتغال ا?جاد کن?م برا جوانان تا هم مسکنشون جور بشه هم ازدواجشون ...چشمتون به دست کدخدا نباشه ...