?ک روزنامه سعود? با بررس? ر?شه‌ها و علل استفاده داعش از پرچم س?اه رنگ، با رد ادعا? برخ? درخصوص شباهت آن با پرچم دوران پ?امبر اکرم (ص) نوشت: پرچم س?اه داعش نماد مرگ و خون و هراس‌افکن? است.  روزنامه سعود? الح?ات نوشت: پرچم س?اه داعش که بس?ار? را دچار "رنگ هراس?" کرده است، به سلاح مهم و موثر? برا? شبکه القاعده به منظور معرف? خود به عنوان ?ک گروه خونر?ز و کشنده تبد?ل شده است که از کشتار و قتل ابا?? ندارد.  ا?ن روزنامه افزود: گروه داعش که ناظران آن را فرزند خلفِ القاعده م? دانند، از ا?ن امر غافل نشده و از تاث?ر ا?ن پرچم استفاده کرده و آن را به نماد خاص? برا? خود انتخاب کرده و ا?ن پرچم را در برخ? از کشورها? عرب? و به طور مشخص کشورها? عرب حوزه خل?ج فارس، برافراشته که ا?ن اقدام تاث?ر? قو? داشته و مقامات کشورها? ?اد شده را برآن داشته تا اقدامات و مجازات ها? شد?د? را عل?ه کسان? که آنها را در هر محل? در ا?ن کشورها برافرازند، اعمال کند.  به نوشته الح?ات، ?ک قطعه پارچه س?اه که رو? اجساد تکه تکه شده کشته ها برافراشته م? شود، به محور بحث محافل س?اس? و اجتماع? تبد?ل شده است. گروه داعش از تاث?ر پرچم ها برا? اعلام و تاک?د بر موجود?ت خود غافل نمانده است و در ب?ان?ه ها و اظهاراتش تاک?د کرده است که ا?نها فقط پرچم ها? ?ک "دولت" ن?ست، بلکه پرچم ها? "جنگ" است.  ناظران معتقدند که انتخاب پرچم ها? س?اه از سو? گروهها? مسلح از جمله داعش - و قبل از آن القاعده - همان ادامه وضع?ت دوره جاهل?ت در نزد اعراب است، ز?را بالابردن و برافراشتن ا?نگونه پرچم ها به معنا? انتقام جو?? ?ا نشانه حزن و اندوه ?ا موارد جنگ شد?د است.  برخ? از پژوهشگران، با ردّ ادعا? شمار? از اعضا? ا?ن گروه ها? مسلح مبن? بر ا?ن که ا?ن پرچم شب?ه ب?رق ها? پ?امبر اکرم (ص) در زمان جنگ بود، تاک?د م? کنند که پرچم پ?امبر (ص) براساس روا?ت ها? متواتر و موثق، سف?د بود و هر لشکر پرچم ها? س?اه با دور دوز? سف?د داشت و رو? آن ه?چ گونه عبارت ?ا طرح? وجود نداشت.  ا?ن روزنامه سپس به تصاو?ر جوانان سعود? با لباس ها? دارا? شعار داعش از جمله در مکه و پرچم ها? داعش در بالا? خودروها? آنها اشاره کرد و درباره خطر گسترش داعش در ب?ن جوانان فر?ب خورده هشدار داد و خواستار برخورد مناسب و به موقع با ا?ن وضع?ت شد.  العالم